Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipelen het lichaam namen en het begroeven en gingen en boodschapten het Jezus. Hoe treffend! Zij deden wat hun plicht was; zg gevoelden diepe droefheid over de grootheid van hun verlies; maar deze droefheid maakte hun harten geenszins voor vertroosting onvatbaar; zij gingen en boodschapten het Jezus. Evenzoo de zusters van Lazarus te Bethanië. Toen hg krank was en alle voorschriften der menschelg'ke kunst beproefd waren, staat er: „Zij gingen tot Jezus en zeiden: dien Gij lief hebt, is krank." — Hizkia zegt: „O, Heere! ik word onderdrukt; wees Gij mijn Borg!" Jes. 38: 24. De droefheid, die tot wanhoop drijft, is van beneden; maar de droefheid over de zonde, die ons aan Jezus' voeten doet nederzinken, komt van boven. Zoolang wij ademhalen, en de zon ons beschgnt, en de dag der genade duurt, moet geen droefheid ons van Christus verwijderen. Het is beter tot Jezus te gaan dan Hem te verlaten. Wij zullen eerder verlost worden, tot Hem gaande dan ons van Hem aftrekkende. Het is het bewijs van een geheiligde droefheid, hetzij deze beginsel of hartstocht is, als zij ons nader tot Christus brengt, opdat zij door Hem geheeld worde en de zonde, haar oorzaak, vergeven en de smart gelenigd worde."

Vertegenwoordigt u een jongeling, wiens hart door genade Gode

niet is toegewgd. In Adam gevallen, verduisterd in het verstand en vervreemd van het ware leven, opgegroeid in verschillende kwade driften en hebbelijkheden, treedt hij de wereld in. Nu zal hij, naarzjjn dwaze inbeelding, eens recht genieten; nu zal hij, naar hij meent, eens waarlijk gelukkig worden; zijn neiging volgende, veroorlooft hij zich zgn lusten te bevredigen; hg vliegt van het eene vermaak naar het andere; hij holt teugelloos voort op het

pad der ongebondenheid; hij kent geen banden; althans hij bekommert zich niet over dezelve. Zoo doet hij een wijle tijds; maar ach! spoedig ziet hij zich jammerlijk teleurgesteld; niet alleen verliest hij de achting der vromen; niet alleen ziet hij zich gewikkeld in moeilijkheden, uit welke het schier onmogelgk schijnt hem te redden; maar

Sluiten