Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen, of gelaten te dragen, nog het een en ander te raden, hetwelk wij bidden, dat, in vereeniging met Christus, door ons en door ieder onzer lezers worde betracht!

Stel u de wereld voor, niet zooals zij door sommige dichters en romanschrijvers wordt beschreven en geteekend, maar zooals zij werkelijk is. Helaas! duizenden zweven schier altijd als in een ideale wereld rond en maken zich van de toekomst voorstellingen, die nooit zullen worden verwezenlijkt. Kan het anders, of dit baart teleurstelling bij teleurstelling?

Verder zij het ons steeds levendig, dat God regeert en dat ook teleurstellingen zijn bestelling zijn! En mogen wij gelooven, dat Hij onze Vader door Christus geworden is, wij zullen dezelve met gelatenheid dragen en den Christen in onzen Catechismus nazeggen: „Ik vertrouw alzoo op den Heere, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keeren, daar Hij zulks doen kan als een almachtig God en zulks doen wil als een getrouw Vader."

Voorts, dat wij in opzicht tot de teleurstellingen nooit uit het oog verliezen, dat dezelfde hand des Heeren, die ons teleurstellingen beschikt, of ze toelaat, ook tallooze malen het gevreesd kwaad afwendt en niet zelden ons op verrassende wijze het goede te zien geeft. Zoo deed Hij, lezer! aan ons; ook aan u? En wat dauk hebben wij hiervoor Hem toegebracht ? Klopt ons hart voor Hem ?

Wij moeten er nog bijvoegen, dat wij niet zelden de oorzaak zijn der teleurstellingen, waarover wij klagen, niet alleen, gelijk wij reeds herinnerden, door de onmatige verwachtingen, die wij ons schiepen van de wereld en van het leven, maar bovenal doordien wij onze hoop vestigden op de bedrieglijke zonde. O! die teleurstellingen der ongerechtigheid! Behoeden wij ons genadig tegen haar! Zij zijn allersmartelijkst en zoo grievend, dat wij ze met niets kunnen vergelijken. Och! hoevelen hebben dit niet uit eigen droeve ervaring uitgeroepen! Zoo deden zij reeds op deze aarde; en — wat zal hij doen in de eeuwigheid, die in zijn zonde sterft ?

Nog één gedachte. In den hemel zullen alle teleurstellingen voor eeuwig balling zijn; ja, ieder verloste, zoodra hij denzelven binnentreedt, zal in verwondering, in verbazing, in verrukking uitroepen: „De helft was mij niet aangezegd!"

Sluiten