Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagt hij; naar rust zoekt hij; om haar bidt hij. Ja, in hem leeft het voornemen, om niet te zullen rusten, voordat hij haar deelachtig I is geworden. Vandaar dan ook, dat hij telkens zijn oogen bedelend I naar den hemel heft en dat hij telkens den dichter der oudheid nazingt, niet zelden onder dat zingen de liefelijkheid des Heeren aan zijn hart gevoelende:

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar 't genot Van de frissche waterstroomen

Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer'! God des levens! ach! wanneer

Zal ik naadren voor uw oogen,

In uw huis uw Naam verhoogen?

De geestelijk belaste, ook dezen zoeken wij u te leeren kennen.

Vooraf echter merken wij op, dat geestelijke vermoeidheid en beladenI heid tot elkander in verband staan als gevolg en oorzaak. Die zich

geestelijk belast gevoelt, gevoelt zich ook vermoeid.

De geestelijk belaste gaat gebukt onder vele lasten. Waarom ' zouden wij ons schamen het uit te drukken, schoon het bij velen

bevreemding, bij anderen gelach zal verwekken, dat hij ook gebukt

gaat onder den last zijner erfschuld. Het Woord Gods geheel en \ met toepassing op zichzelven geloovende, zou hij ook niet van i ganscher harte amen zeggen op het getuigenis des apostels, dat

door één misdaad de schuld gekomen is over alle menschen tot é verdoemenis en dat wij allen in Adam gezondigd hebben? Rom. 5. ! Daarom zingt hij telkens in woorden, ontleend aan den 5 laten I Psalm, een lied, in hetwelk David ons een uitmuntend voorbeeld van I ware boetvaardigheid te aanschouwen heeft gegeven: „Tegen U, | U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw oogen; i opdat Gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw I richten. Zie, ik ben. in ongerechtigheid geboren; en in zonde heeft mij I mijn moeder ontvangen." — Alle bedenkingen, welke het vleeschelijk [ vernuft tegen deze verborgenheid zich verstout in te brengen, beantI woordt hij met in navolging van den Heere te zeggen: „Daar staat f geschreven!" — Door Gods genade een kindeken gelijk geworden, — i zal hij zijnen almachtigen Vader voor de rechtbank zijner bekrompenl^heid dagvaarden?

Den belaste weegt de schuld zijner overtredingen zwaar op het

Sluiten