Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelden; overweeg het met betrekking tot uzelven. Doe het onpartijdig, bij herhaling, met al den ernst, die ons voegt bij de behandeling van zaken, welke betrekking hebben op de behoudenis onzer zielen. Doe het diep ootmoedig en boetvaardig, tevens vurig biddende om den Heiligen Geest, opdat Hij u verlichte en heilige, opdat Hij uwen voet voor wankelen hoede en u leide in het midden van de paden des rechts. Doe het onverwijld, eer u benauwdheid en angst overkomen en gij in uw laatste ure zult brullen, omdat de dag der genade onherroepelijk voor u is voorbijgegaan.

O! dat wij u konden bewegen tot het voeden van den hoogste┬╗ ernst omtrent uw eeuwige belangen! Doch neen, dat kunnen wii niet. God alleen is machtig, om uw hart te veranderen. En dat Hij dit tot roem van zijn genade doen moge, is onze ernstige wensch en vurige bede.

Wie wil vermoeiden en belasten helpen? Het antwoord op dezevraag, lezer! zweeft u op de lippen; en ons is het recht genoegelijk hetzelve hier weder te kunnen en te mogen neerschrijven. De Heere Jezus, Hij kan helpen, want de volheid der Godheid woont in Hem. Slechts spreekt Hij, en het is er. Slechts gebiedt Hij, en het staat er. Maar Hij wil ook helpen.

Getuigen dit de levensbijzonderheden, door de Evangelisten ons opgeteekend! Nooit kwam iemand uit gevoel van behoefte tot Hem, om zijn hulp in te roepen, of hij werd door Hem geholpen, ja, gered. Hij voerde de gebondenen uit. Hij openden der blinden oogen. Hij gaf licht aan de zielen, en zij aanschouwden in Hem haren Heiland; Hij schonk den berouwhebbenden vergiffenis van hun zonden en deed hen juichend God verheerlijken. Hij verloste hen uit al hun bekommernissen, angsten en nooden. Hij versterkte hen met zijn kracht en wrocht in hen datgene, wat hun eeuwig onmogelijk was. Gekrookte rieten herschiep Hij in eikeboomen der gerechtigheid, in planten tot lof des Heeren, in pilaren van zijn huis.

Hij wil helpen. Ja, trouwe Heere Jezus! geven wij ons slechtsaan U over! Den hoop uwer ellendigen beschaamt Gij in eeuwigheid niet.

Voor zondaren stortte Hij zijn dierbaar hartebloed. Om zondaren te redden, is Hij 'werkzaam in den hemel. Te dien einde maakt Hij alles dienstbaar, wat er geschiedt in den hemel en op aarde, zoodat wij van Hem mogen zeggen: Hij is het Hoofd boven alle dingen, en dat wel, opdat Hij zondaren zou redden. Ziedaar het hoog oogpunt, waaruit wij zijn regeering te beschouwen hebben, de ge-

Sluiten