Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dachte, die ons bij alles, wat Hij doet, moet vervullen. En alzoo blijft Hij voortgaan met regeeren, totdat de laatste der uitverkorenen door Hem zal zijn vergaderd en Hij al zgn vijanden onder zgn voeten.zal hebben gelegd.

Is het wonder, dat de Heilige Schrift eenen schat van teksten bevat, die ons 's Heilands bereidwilligheid, om vermoeiden en belasten te helpen, zoo nadrukkelijk verzekeren ? Herinner u! Reeds onder de bedeeling des Ouden Verbonds betuigde de Heere: „Hij heeft Mg gezonden, om te verbinden de gebrokenen van hart. Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grende•len zal Ik in stukken slaan. Vrees niet, gij wormpje Jakobs! gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de Heere; en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gijgebondenen! die daar hoopt. Ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven." — En toen Hij, des Vaders Eeniggeborene, op deze aarde rondwandelde, steeds vloeiden de heerlijkste troostredenen uit zijnen mond, en genade was uitgestort op zijn lippen. Hij noodigde ellendigen tot zich. Hij gaf. Hij redde. Hij deed hetgeen onmogelijk scheen, iederen dag, schier onafgebroken, overal. Hoe? Zouden wij Hem ontvluchten? Moeten wij niet met vertrouwen onverwijld tot Hem gaan?

Er is een menigte, die Hem als den allerbereidwilligsten Heiland bij eigen ervaring kent. Lezer! is dit ook uw voorrecht? O! deel het mede; prijs Hem, uwen Zieleredder, bg ieder aan; vertrouw op Hem en wacht van Hem de vervulling uwer wenschen; zeg telkens tot Hem en ter zgner verheerlijking: „Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden naar uwen raad en daarna in heerlijkheid opnemen."

"Wg houden ons ten volle verzekerd, dat ieder geloovige zich van harte vereenigt met de taal van een man, die schoon hjj reeds jaren lang tot de rust van zg'nen Heere is ingegaan, echter nog tot ons in zgn geschriften spreekt, nadat hij gestorven is. Dat zgn bevinding ook de uwe zij of worde! Dus luiden zijne woorden :

„Eerst was mijn redeneering in mijzelven, door mijn vervaarlijke blindheid, dat ik gewillig was, om den dierbaren Jezus te omhelzen; maar omdat ik het zoo bedorven had, was er toch geen verwachting, dat de dierbare Heiland mij, onwaardige, wederom zou voorkomen. O! dacht ik, nu zal ik mogelijk tot aan het graf toe zoo ellendig, zoo zondig en zoo ongevoelig, zonder hart, indruk of liefde

Sluiten