Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mers, dat zij in het donker ronddolen en anderen afschrikken, om voor den Heere Jezus in de schuld te vallen.

Eoepen wij toch telkens onzen medereizigers naar de eeuwigheid toe: gaat tot Hem; gaat tot Hem met al uw nooden! Buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Er is bij Hem geen grimmigheid. Ja, toonen wij ook zeiven ddor de daad, dat ons hart gelooft en bevindt hetgeen wij anderen mededeelen eri aanwijzen! Maar verr zwijgen wij ook voor niemand, dat het Sodom en Go mor ra verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels dan ons, wanneer wij de liefde van Christus, een liefde, die de kennis te boven gaat, tot den einde toe blijven verachten, en dat de zoodanigen, naar de nadrukkelijke betuiging van den zachtmoedigen Heere Jezus, zullen verwezen worden naar het eeuwig vuur, hetwelk den duivel en zijnen engelen bereid is, een vuur, in hetwelk de duivel en zijn engelen zich niet zullen te beschuldigen hebben van een misdaad, van welke veroordeelde menschen zich zullen moeten beschuldigen, te weten: van verachting, van miskenning der liefde van Christus, door welke Hij zelf hun zijn vriendschap bood.

Wat blijmaar! Jezus kan en wil vermoeiden en belasten helpen! Lezer! doet zij u niet aan? Verkwikt zij uw ziel niet, in waarheid niet? Ach! hoe diep ongevoelig zijn wij geworden door de zonde! Welk een verhard hart dragen wij in ons om. O! werd hetzelve ons eens tot een ondragelijken last; leerden wij roepen, roepen uit de keel tot den barmhartigen en goedertieren Heere Jezus om kracht tot vermurwing van hetzelve!

Ons rest nog de vraag te beantwoorden: hoe wil Jezus helpen? Slechts het een en ander van hetgeen wij hier zouden kunnen in het' midden brengen, willen wij noemen.

Hij wil om niet helpen. Om niet. Bekommerde! blijf met uw gedachte bij deze woorden staan! Dat zij vreugde storte in uw ziel! Gij gevoelt u arm, ellendig, blind, naakt, jammerlijk. Hoor! De Heere Jezus helpt om niet. Tot Hem gaande, behoeft gij niets mede te brengen, niet één deugd, niet één hoedanigheid. Hij zelf raadt u — zijn naam is ook Raadsman — om tot Hem te komen en zonder prijs en zonder geld van Hem wijn en melk te koopen.

Het is voor Hem gemakkelijk te helpen. Immers Hij is God, bovenal te prijzen tot in eeuwigheid. Hij heerscht met majesteit in den hemel en op de aarde en onder de aarde. Het gansch heelal is zijn gebied. Door één enkel woord van Hem wijkt de machtigste en booste vijand. Slechts één wenk van Hem, en er'is rust in ont-

Sluiten