Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leder te verkoopen en dan in een andere plaats te gaan wonen, waar men mij niet kende en dus niets van mijn vernedering zou kunnen weten. Dit gebeurde; en ofschoon ik ook met schade verkocht, zoo hield ik toch, nadat alles geregeld was, nog een aardig sommetje over. Hiermede trok ik naar deze stad, die vrij ver van mijn vorige woonplaats gelegen is. Gelijk gij u wel zult kunnen voorstellen, mijnheer! gevoelde ik mij erg verlaten; ook had mijn onmatige levenswijze en vooral het ellendig gebruik van den verpestenden drank eenen nadeeligen invloed op mijn gezondheid gehad; mijn sterk gestel was als geheel ontzenuwd.

Het was de eerste Zondag, dien ik hier doorbracht. Den vorigen avond had ik mij wederom een roes gedronken, om, zooals ik dacht, mijn leed te verzetten. Ik had lang geslapen en was onaangenaam en niet verfrischt opgestaan, en ik besloot een wandeling te doen, om de mij nederbuigende loomheid en lusteloosheid te verzetten. Het was een prachtige dag; alles om mij heen was met de heerlijkste kleuren getooid en schitterde in vollen glans. Ik had echter geen gevoel voor "de schoonheden der natuur; het verveelde mij buiten, en ik keerde even neêrgedrukt in de stad terug als ik haar verlaten had. Op weg naar mijn woning kwam ik voorbij een kerk, waarvan de deur juist openstond. In geen jaren had ik het huis des gebeds

Sluiten