Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij den predikant aan; hij ontving mij vriendelijk en luisterde met aandacht naar mijn oprechte belijdenis ten opzichte van mijn vervlogen leven. Toen ik geëindigd had, wees hij mij op de lankmoedigheid en goedheid Gods, die ook mij, arm, ellendig zondaar, niet had losgelaten, op Hem, die ook mijn zonden aan het hout gedragen had en die mij ook nu nog wilde aannemen. Hij scheen te zien, dat mijn berouw oprecht was, maar wees mij toch op de vele verleidingen der wereld, op de arglistigheid van ons eigen hart en op de broosheid van goede voornemens zonder hulp en steun van boven. Hij raadde mij aan, om vooreerst weêr met ijver aan mijn vorig handwerk te beginnen en, al zou het mij in den aanvang ook veel moeite en strijd kosten, toch den ganschen dag ijverig te werken, teneinde door de ledigheid geen voedsel aan mijn verkeerde neigingen te geven. Hij deed mij beloven, om iederen morgen mij ootmoedig voor God" neder te buigen en Hem te vragen, om mij te helpen door zg'nen Heiligen Geest. Hij raadde mij aan, om daarna eenige verzen uit den Bijbel biddend te lezen en te overdenken en onder mijn werk die voor oogen te houden en te bepeinzen en, als zij mij nog in het geheugen gebleven waren, een of ander vers van een Psalm te zingen.

De getrouwe herder liet het niet bij dien raad blijven. Toen ik de noodige gereedschappen had aangekocht, bezorgde hij mij klanten, hielp mij voort, waar hij kon, en bezocht mij veel, praatte met mij en bemoedigde mij, wanneer ik bijna bezweek onder den last der schuld, die mij nog steeds drukte. Hij bad met mij en ondersteunde mij in alles. Waarlijk, ik heb veel, zeer veel aan hem te danken. Hij had mij doen beloven, om geen droppel sterken drank, ja, zelfs geen wijn of bier meer te drinken, dewijl ook dit laatste in mijn toestand een soort van prikkeling zou zijn, om weêr naar sterken drank te verlangen. Zelfs het vele rooken, dat ik deed, raadde hij mij af, dewijl ook dit een opwekkende kracht is, die aan het lichaam geen voordeel geeft, vooral niet voor iemand, die, zooals ik, met alle oude, verkeerde gewoonten en hebbelijkheden moest breken.

Wat mij dit alles in het begin kostte, kan ik u niet zeggen, mijnheer! Mijn uitgeput lichaam scheen er onder te zullen bezwijken; toch hield ik vol, en iedere week ging het beter en gemakkelijker; mijn gezondheid begon te herstellen; mijn krachten keerden terug en hiermede ook mijn opgewektheid. Allengs herinnerde ik mij ook meer en meer de als kind van buiten geleerde Psalmen, en zij werden mij tot troost en vreugde; ik zong ze gaarne onder mijn werk. De predikant bracht mij ook in kennis met Gods volk.

Sluiten