Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pot in de gindsche kast, waarin zij wekelijks iets opleggen, om daarvan tegen den Winter warme kleederen voor vrouw en kinderen of eenigen voorraad aan te koopen; en het is ongeloofelijk welk een aardig sommetje dit telkens uitmaakt. Dikwijls komt onze waardige predikant ons bezoeken, spreekt vertrouwelijk met ons en gaat ons voor in het gebed. Zoo zgn wij gelukkig met elkander en trachten ook anderen op te wekken, om dien vrede te vinden, die alle verstand te boven gaat, Verwondert het n nu nog, mijnheer! dat ik onder mijn werk zing, nu gij weet wie ik geweest ben en hoe genadig de Heere voor mij was? —

Hier zweeg de schoenmaker en zag mij met een blijmoedig en open gelaat aan; ik drukte hem de hand tot antwoord; en toen ik hem verliet, was het met het verzoek, om hem weldra weêr eens te mogen opzoeken. En op mijnen weg huiswaarts was de bede in mijn hart: „Heere! help mij, om, evenals die eenvoudige en oprechte man, te mogen arbeiden in uwen wijngaard en velen te mogen brengen tot het kruis van onzen éénigen Heere en Heiland Jezus Christus!"

Andreas, de broeder van Simon Petras, was een van de twee, die het van Johannes gehoord badden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon. Filippus vond Nathanaël.

Joh. 1:41, 42a en 466. De bekeering van een ziel tot God kan die van een menigte anderen ten gevolge hebben, ja, zelfs de wording van onderscheidene gemeenten. Onmogelijk is het te berekenen waar de zegen eindigt. Het bezoek van een colporteur aan de deur van Richard Baxters vader gaf aanleiding tot het koopen van een boeksken; dat boeksken had ten gevolge de bekeering van Richard Baxter. Baxter schreef: „De rust der heiligen"— dat gezegend werd tot bekeering van Philip Doddridge. Doddridge schreef: „Het ontstaan en de voortgang van den godsdienst"— en dat leidde tot de bekeering van Wilberforce.Wilberforce's „Praktikale Beschouwing" was het middel tot bekeering van Dr. Chalmers en Legh Richmond. Hoeveel goeds Chalmers gesticht heeft door zgn geleerdheid, warme godsvrucht en degelijke geschriften, is onmogelijk te bepalen; en wij kunnen veilig zeggen, dat „De Boerendochter" en andere werken van Legh Richmond door God gebezigd zgn tot zaliging van duizenden.

Sluiten