Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al zulke dingen, dat ik deze uw booze stukken hoor van dit gansche volk?" — Maar hij gebruikte geen vaderlijke tucht en liet hun zonden ongestraft. Dit was kwaad in de oogen des Heeren, omdat de zonden van Hofni en Pinehas hierdoor verergerden. Derhalve wordt aan den grijzen vader verkondigd, dat beide mannen op éénen dag sterven zullen en dat hun nakomelingschap voor eeuwig van het hoogepriesterschap zou afgesneden worden.

De diepe indruk dezer vreeselijke woorden, die voor het hart van een Israëlietischen vader zoo zielsverschenrend waren, trof hem het meest, toen zij door den jongeling Samuël hem herhaald werden. Die taal van een eenvoudig kind greep het hart des grijsaards aan, meer nog dan hetzelfde oordeel, dat hem door een profeet was aangekondigd. Hij boog zich voor den Heere en erkende Gods rechtvaardigheid met een oprecht, berouwvol hart.

Dit staat geschreven tot onzer aller onderwijzing. O! dat wij waakzaam worden voor de Waarheid, ziende noch op vader, noch op moeder, noch op vrienden, waar het de eere Gods aangaat! Ouders! waakt! Voedt uw kinderen op in de vreeze des Heeren en vermaant tijdig en ontijdig!

Dat wij ons ambt en plicht, o, Heer'! Getrouw verrichten tot uw eer; Dat uwe gunst ons werk bekroon'! Uw Geest ons leide en in ons woon'!

Eer zij roepen, zoo zal Ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zoo zal Ik hooren.

Jes. 65:24.

Toen Johan Köller, in het dorp Helsen, genoodzaakt was, om zijn eigendom te verkoopen, omdat hij in het drukkend jaar 1847 rente, noch huur kon betalen, ging hij daags te voren met zijn vrouw ter kerk, zooals steeds des Zondags zgn gewoonte was. Hij vond den zoo noodigen troost in den tekst van de predikatie: „Wees niet bezorgd voor den dag van morgen! TJw hemelsche Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft."

Toen hij uit de kerk kwam, wandelde hij opgeruimder naast zijn Margaretha voort. De woorden van Matth. 8:1: „Toen Jezus van den berg was afgeklommen, volgde Hem een groote schare" —

5

Sluiten