Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen.

Ps. 25:14a.

Ik wensch u mede te deelen eenige liefdesuitlatingen, ontdekkingen en openbaringen van den dierbaren, beminnenswaardigen Heere Jezus, waardoor Hg zicb in liefde aan de ziel wil openbaren. Ik heb vijf jaren geleefd, meer door gevoel, in en door de liefde van den Heere Jezus, dan door het geloof, gelijk ik van achteren heb leeren kennen; ik moest in dien tijd uitroepen met den. zaligen Lodenstein:

Met ,U leef ik; met U zweef ik, Jezus! door het goed en kwaad; Met U sterf ik; met U erf ik Dat bij U te wachten staat. O! heilig eenzaam; met God gemeenzaam,

Altgd éénig om te gaan,

Altijd éénig' om te gaan.

Ik kon toen den Heere Jezus, mg'n Zielevriend, geen twee uren op eenen dag ontberen; werd ik gewaar, dat Hij zich onttrok, dan ging ik terstond in het verborgen en onderzocht welke de reden mocht zijn, waardoor ik van Hem was afgescheiden en Hij zich aan mg' onttrokken had. O! Hg' ontdekte mij zelfs ook, door den Geest, die in mij woonde, wat er de reden van was; en als ik dezelve wist, dan werd ik daarover verootmoedigd en beschaamd, deed belijdenis met vele liefdetranen, hield weêr bij den Heere aan en zocht weêr zoolang met de Bruid, totdat ik Hem vond en Hg zich aan mg'n ziel kwam te ontdekken, want Hg' was de ademtocht mijner ziel en mijn gestadige overdenking, dag en nacht; Hij was mij als een bundeltje mirre, dat ik deed vernachten tusschen mijn borsten; ja, door het geloof was Hij mij te dierbaar geworden dan dat ik Hem lang missen kon; Hij kuste mg' ook gedurig met de kussen zijns monds; en hieruit besloten de godzaligen, dat ik vroeg naar den hemel zou gaan, omdat het zulk een weg was, welken de Heere weinig houdt met zijn kinderen, door hen zulks zoo gedurig te doen ondervinden, of dat er van den Heere een kruis bereid was, waar Hij mij onder brengen zou, gelijk ik nu ook al veertien jaren heb ondervonden; doch de Heere is getrouw.

Sluiten