Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen in den vrederaad, als Borg, om voor dezelve te \ ..oen; en omdat zgn Vader mg óók had liefgehad, zoo moest de Vader Hem voor mij tot zonde maken, opdat ik met alle uitverkorenen zou worden rechtvaardigheid Gods in Hem en opdat wij langs dezen weg God tot onzen God zouden deelachtig worden. Ik werd op dien tijd door de liefdesontdekkingen aan mgn ziel en onder de uitlatingen van zgn liefde zóó bewerkt, dat ik aanschouwen mocht het zalig einde, waardoor God mgn God en Vader heeft knnnen worden, dat mgn ziel dus bezweek, alsof er geen kracht in mij overbleef door de sterke en nauw vereenigende liefde. En in die teedere omhelzingen en dat worstelen, gelijk vader Jakob, wilde ik Hem niet laten gaan, voordat Hij mg mocht ontbinden; een stukje en een blikje, gelijk Lodenstein zingt, was er maar tusschen den tgd en de eeuwige heerlijkheid, waarin ik Hem met Stefanus verheerlijkt zag aan 's Vaders rechterhand; ik zeide, als tegen mgn dierbaren Heere sprekende: „Ik kan het immers niet langer houden, om in zulk een lichaam der zonden te blijven ? Gij hebt slechts tegen uwen Vader, uwen barmhartigen Vader te zeggen: Vader! Ik wil, dat, daar Ik ben, ook die bg Mg' zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij mg'n heerlijkheid mogen aanschouwen. Is uw nabijheid hier zoo zalig, zoo verkwikkend, zoo vertroostend en vergenoegd voor mgn ziel, en vind ik nu zooveel vrede en blijdschap in uw nabijheid, dat mij niets meer lust in hemel en op aarde, o, dierbare en beminnelijke Heere Jezus! wat zal dan het leven in uw zalige en onmiddellijke gemeenschap zgn, wanneer ik mg' voor eeuwig, ontdaan van een lichaam der zonden en des doods, in uw dienst zal mogen bezig houden!" — O ja! Dan zal het in volle kracht en nadruk ondervonden worden, hetgeen de zalige Lodenstein heeft opgezongen:

Leven in volmaakte deugden, Tot des Heeren heerlijkheid, Vroolijk in des hemels vreugden, Heilig in zgn heiligheid!

De hemel zelf, dat schoon gewelf, Waar 't dag is zonder nachten, zonder nachten, Is 't hoog vertrek, waar 't englenkoor, Al zingende, ons zal verwachten! Laat ons vroolijk zgn, vroolijk zgn, vroolijk zgn!

Sluiten