Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik was werkzaam in het geloof; mgn hart was verwijd, en mgn oogen vloeiden van liefdetranen, zoodat ik niet langer aan mgn bezigheid kon blijven, maar ik opstaan moest, om een eenzame plaats in een afgezonderd vertrek te zoeken; ik legde mij aldaar voor den Heere op mgn knieën, en ik bevond, dat de Heere een God van nabij is voor allen, die Hem in waarheid aanroepen. Daarop ontdekte de Heere zich aan mijn ziel en toonde mij, dat Hij, uit kracht der toegerekende gerechtigheid van zgn geliefden Zoon, den Heere Jezus, vrijwillig mg tot een God geworden was, zooals Hij zulks voor al zijn bondsvolk geworden is, ja, dat Hij de onveranderlijke en getrouwe God was, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, zoowel in zgn verbond als in zgn beloften, om die aan zijn bondsvolk op zgn tgd, als de God der waarheid, te vervullen. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar zijn liefde, trouw en goedertierenheid zal van zgn volk niet wijken, en het verbond zijns vredes zal niet wankelen tot in eeuwigheid, want Hij, als mijn Maker, was nu ook mijn Man geworden. Heere der heirscharen is zgn naam, en de Heilige Israëls is ook mgn Verlosser. Hg zal de God des ganschen aardbodems genaamd worden. O! ik zonk met Abraham onder dat gezicht als zondig stof en asch weg en moest uitroepen: „Heere! wat heeft U bewogen, om mg, ellendige, zondige worm, aan te zien, met voorbijgaan van zooveel honderdduizenden, die in hun zonden blijven liggen, daar in mij niets was, dat U behagelijk kon zgn, en daar ik van nature niet beter was dan zij waren ? O! het was alleen het eeuwige van uw oneindige, vrije, ontfermende genade en onbegrijpelijke liefde, opdat geen vleesch zou roemen voor U, maar opdat de roem eeuwig Gode zou blgven." — Daarop leidde de Heere mij in den eeuwigen vrederaad, die over mij en al zijn vólk door den drieëenigen, volzaligen en algenoegzamen God gemaakt was, en Hij toonde mij dé wijze, op welke Hij mij tot een God en Vader en ik, in zijn Zoon, een van zijn bondsvolk was geworden, en dat Hij zulks aan de kinderen openbaarde, ja, dat Hij deze verborgenheden aan dengenen bekendmaakte, die oprecht en Hem vreezende zijn. Ik zag het zalig voorrecht mijner ziel, waar ik, zulk een worm, toe verwaardigd was geworden, dat mij de snoeren in een liefelijke plaats gevallen waren en dat mg een schoone erfenis geworden was. Welgelukzalig is dat volk, dat zulk een onveranderlijk en getrouw God tot zgn deel gekregen heeft, die daartoe van eeuwigheid in Christus, den Zoon zijner liefde, vrijwillig zijn uitverkoren.

Sluiten