Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met het Woord van God voor onszelven gewerkt hadden. Ik i werd verwaardigd met de nabijheid van den Heere Jezus, die toch I gedurig het oog heeft op zijn volk, hun hart kent en het einde en oogmerk weet, waartoe zij spreken. Hij kwam aan mij bewaarheid maken, dat Hij gezegd heeft: „Die Hem belijden zouden voor de menschen en zich Hem en zgn woorden niet zouden schamen, die zou Hij ook belijden en zich niet schamen voor zgn Vader." — En onder het voorstellen van de dierbaarheid, beminnelijkheid, schoon- 1 heid, gewilligheid, gepastheid en noodzakelijkheid, om met Hem door het geloof vereenigd te worden, of dat wg' anders moesten verloren gaan, zoo geliefde de Heere Jezus zich aan mgn ziel bij zgn eigen licht zóó te ontdekken, dat ik geen woorden genoeg kon vinden, om zgn waardigheid, majesteit en heerlgkheid, zooals ik dezelve in Hem zag en gewaarwerd, uit te drukken; ik gevoelde ook zgn sterkte en eer. Hierom nam ik met het gebed mg'n afscheid en ging naar mg'n huis; ik gevoelde zóóveel op den ! weg van mgns Liefsten liefde, waarop ik zoo liefelijk leunde, dat I ik weder krank van liefde was; ik zong, uit een sterke begeerte en verlangen, om ontbonden te zgn, een vers uit den 42sten Psalm; en deze gestalte duurde zes uren.

Hèt gebeurde op een avond te Zevenhuizen, dat er een goddeloos jongeling bij mg kwam, als ik langs de straat ging, en dat hij I des Heeren heiligen en ontzaglijken Naam zoo vreeselgk misbruikte, I dat ik zulks niet dan met innige smart mijner ziel aanhoorde, want de vreeze des Heeren was in mgn hart gewrocht; ik had betamelijken Ij eerbied en hoogachting voor den Naam des Heeren en kon niet verdragen, dat dezelve door goddeloozen dus gelasterd en doorstoken werd; hierdoor werd mg'n 'ziel met zulke gevoelige smarten gewond en aangedaan, dat ik geraakte onder een diepen indruk van Gods lankmoedigheid, verdraagzaamheid en goedertierenheid in het dragen van den armen en ellendigen zondaar. Dit zocht ik hem met veel \ nadruk op zgn consciëntie te brengen en hem daarbij staande te '\ houden, wegens de zware straffen, die de Heere naar zgn recht- ;] vaardigheid over dezulken brengen zou, die zijn heiligen Naam licht- l\ vaardiglg'k kwamen te doorsteken en te lasteren. Maar het had op i dien tijd bij hem geen ingang, vanwege zijn vijandschap tegen God, gelijk het dus met alle onbekeerde en natuurlijke menschen p gesteld is, en ook uit kracht van ongeloof en blindheid. Ik liet H dan voor dien tijd vruchteloos van hem af en ging naar mgn huis, I in het verborgen eenzame, onder den indruk van Gods hoogen, heiligen

Sluiten