Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fèrmende genade, reeds in de eeuwigheid had toebereid. Ik kon den Heere rechtvaardigen en heiligen in zijn weg als den souvereinen ttod, die in al zijn doen doet zien, dat het majesteit en heerlijkheid is, maar omdat de Heere zich ook heeft bekendgemaakt al» genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, om zich dus, behoudens zgn rechtvaardigheid en heiligheid, in Christus Jezus, zijn geliefden Zoon, aan uitverkoren zondaren te ontdekken, al was hij met Paulus de grootste der zondaren ja zelfs een lasteraar. Op dien grond werd het mij gegeven, om met Jttozes te roepen, te worstelen en te bidden voor dit zondig schepsel indien het met Gods raad kon bestaan en Hij door vrije genade er nog door kon verheerlijkt worden. Ik droeg dit voorwerp den Heere voor, ingeval hij onder het zegel der verkiezing mocht liggen en de Heere zich over hem had ontfermd en hem van eeuwigheid liefgehad en aan zijn Zoon in den eeuwigen vrederaad gegeven had ja, zoo Hg er in den tijd zijn bloed voor gestort had, om hem te koopen, dat de Heere hem dan ook zijn Geest geliefde te schenken, die hem overtuigde van zonden, die hem zichzelven recht deed zien kennen en gevoelen. Ik bad, dat hij mocht zien en gelooven, dat hii trod ontkend en verloochend had, in welk een staat de zonde hem gebracht en uit welk een heerlijken staat zij hem uitgezet had en wat hij verloren had; dat hij van Gods zalige gemeenschap en dienst was afgescheiden; dat hij zichzelven beroofd had van het heerlijk beeld van God en gebracht was onder vijandschap en toorn, ja, onder den vloek van de Wet, want gezondigd hebbende derfde hij Gods heerlijkheid, zijnde het beeld van den duivel deelachtig geworden en onder zijn macht, heerschappij en dienst gebracht ja, nedergestort in een doodelijke onmacht en buiten staat, om zich uit dezen rampzaligen toestand te kunnen verlossen. O! mocht de Geest het geestelijk leven in zijn ziel werken en ook het geloof der uitverkorenen, dat toch alleen een dierbaar geloof is, opdat hij. nog als een arme, ellendige, radelooze en reddelooze, als een recht hongerige en dorstige zich naar den Heere Jezus mocht wenden, tot Hem zgn toevlucht nemen, Hem omhelzen en zijn sterkte aangrgpen mocht, om dus vrede met God te maken; dat hg zgn hart aan Hem mocht opd ragen, Hem als Profeet, Priester en Koning voor hem door het geloof erkennen, in ondertrouw gebracht worden, het - huwelijk sluiten en het dus met den dierbaren Heere Jezus ééns worden mocht; dat Christus door het geloof in zijn hart mocht komen en hg vrijgemaakt mocht worden van den toorn Gods, den vloek

Sluiten