Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burgers reeds gesloten zijn, dat die jongen mij achteraan kwam en mij zoo vreeselijk aanviel met zware verwenschingen, vervloekingen en lasteringen, dat mijn ziel daarover smartelijk ontsteld werd; doch ik sprak hem op een vriendelijke wijze aan, want ik had nooit gelegenheid gehad, om hem te kunnen bestraffen over zgn zondenkwaad. Maar hij bleef even verhard, boos en af keerig van mij en van mgn vermaningen en redenen tegen hem. Doch de Heere draagt de goddeloozen in de wereld en straft dezelve juist altijd niet op het dadelijk bedrijf der zonden, maar Hij zal ze evenwel straffen en het hun ordentelijk voor oogen stellen, gelijk de Heere rechtvaardiglg'k aan dezen jongeling kwam te doen. Omtrent veertien dagen daarna, op een avond, ontdekte zich door toelating des Heeren een vreeselijk gezicht aan hem, waardoor hij bijna als dood ter aarde viel; dit toeval ontstelde hem zoozeer, dat hg er de tering van kreeg; zij namen hem op en brachten hem in een kamer bij zgn moeder; zgn moeder getuigde, dat het daar zoo licht was geweest, alsof de kamer in vuur had gestaan; hg' heeft zijn geest uitgeblazen op zoo ontzaglijke wgze, dat hem de strot of keel en de tong in den hals is afgerot, waardoor bjj gebruld en gehuild heeft, eer hg' naar de eeuwigheid ging, en dus de hel reeds gevoelde als de vrucht der zonden, eer hg' er in was, uit kracht van Gods rechtvaardigheid. Zoo heeft de Heere mg doen zien hoe Hg zonden met zonden straft en mg' de wraak mg'ner vg'anden deed aanschouwen.

De Heere had mij ook door zijn voorzienigheid een vrouw toegevoegd en mg' tot een middel ter harer bekeering gelieven te gebruiken. Zg vreesde ook den Heere, en wg waren als één hart en één ziel, zoowel in huwelijksliefde als vooral naar den inwendigen mensch, in den Heere vereenigd, om Hem te zamen in den geest te dienen; wg' zochten den Heere in zijnen weg te volgen; wg' hadden ons hart onbepaald, zonder iets te bedingen, vrijwillig aan den Heere overgegeven, om naar zgn raad geleid te worden en genade van Hem te ontvangen, om in het duister of in het licht, in voor- en tegenspoed stilgemaakt te mogen worden, zijn weg te volgen en achter den Heere Jezus als een discipel van Hem het kruis te dragen. Achtentwintig jaren heeft de Heere ons doen vereenigd zgn, doch veertien jaren heeft Hg' met mg'n vrouw een rampspoedigen weg gehouden. Een smartelijke zenuwziekte en daarna een pjjnlg'ke en langdurige borstkanker, vervolgens de tering en het water en vijf weken vóór haren dood een zware beenbreuk, — dit was het deel, dat haar in dit tranendal te beurt viel. Doch de

Sluiten