Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewone handelwijze met zijn kinderen, die hun weg op Hem wentelen en vertrouwen, dat Hij het wèl maken zal; ik heb daarvan in den ganschen weg van mijn vreemdelingschap naar Sion zeer vele bevindingen gehad, want de Heere, als mg'n Vader door Christus geworden, heeft altijd getoond, dat Hij mg' niet begeven of verlaten zou, omdat Hij de onveranderlijke God was, die in zgn verbond en belofte getrouw is en die trouwe houdt tot in eeuwigheid; de Heere heeft altijd aan mij getoond, dat Hg', die mg' het meeste geschonken heeft, die zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem alle dingen schenken zal. Tot hiertoe heeft de Heere mij alle dingen doen medewerken ten goede; niets zal mij ook met al Gods kinderen kunnen scheiden van de liefde Gods, die ik vind in Christus Jezus, onzen Heere. O! wat zal het eens zijn, om naar mijns Vaders raad geleid te zgn en bg' Hem opgenomen-te worden, om daar met alle volheid Gods voor eeuwig vervuld te zg'n, waarnaar mgn irV -^o menigmaal verlangt, om bij den Heere te wonen en Hem eeuwig te verheerlijken en te dienen zonder zonden!

Gij maakt eerlang mg' 't levenspad bekend, Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mg' verheugde;

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; De liefhjkheên van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven.

Sluiten