Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Reizigers door een vreemd land, die het aangezicht gewend hebben naar het land, waar geen nacht meer zijn zal, en waar Immanuël het licht, de eeuwige zon is, in wier licht zich éeu wig zullen verheugen allen, wier lust en leven Hij was in de woestijn des levens.

Afhankelijke schepselen, die op zich zeiven niet staan kunnen, en gedurig een stok en staf noodig hebben, om op te leunen en te steunen.

Die nu eens verslagen en verlegen, ja sidderende als een blad, dat van den wind wordt bewogen, zich gansch hulpeloos bevinden en dan weder moedig als een jonge leeuw door alle krijgsbenden en zwarigheden doorbreken.

Die op een anderen tijd den buit overzien voor hen verworven, terwijl zij te huis bleven en een Ander voor hen streed en overwon.

Die zich arm en behoeftig kennen en niets bezitten, en echter rijker zijn dan al de prinsen en heeren der wereld en als rijke bedelaars ruim zgn voorzien van gekregen goed. en gekregen kleederen.

Bij de wereld zijn zij niet geacht en bij den duivel staan zij in een kwaad blaadje, maar als uitverkorenen Gods hebben zij de engelen als livreiknechten tot hun dienst.

In één woord: aan allen die de stad des verderfs ontvloden en op reis zijn naar de Stad die fondamenten heeft, wier Kunstenaar en Bouwmeester God is, draagt de Schrijver dezer bladzijden nederig en biddend op.

Reeds lang was het zijn begeerte om eenige van zijn ervaringen te boek te stellen, ervaringen gedurende den kruisweg opgedaan. Vraagt gij, lezers! naar het doel?

Wel, geen ander dan dat ze strekken mogen tot eer en verheerlijking van dien Koning, die zijn volk heeft liefgehad met

Sluiten