Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonde en genade.

,Zoo iemand achter Mg' wil komen, die verloochene zich zeiven; en neme zijn kruis op en volgo Mij." Matth. 16:24. Dat is de groote en ernstige les van Hem, die het zwaarste kruis gedragen heeft. Op Zijn kruis lag de geheele last des toorns Gods, lag de tchuld van dat volk dat van eeuwigheid verordineerd was, om God Drieëenig groot te maken, hier in den strijd en eens hiernamaals in triomf.

Kruisdagen is zwaar voor het vleescb. Nu, God heeft den mensch ook niet geschapen om kruisen te dragen, maar vrij en moedwillig heeft Adam zich met al zijd nakomelingen van die heerlijke gaven beroofd, die hij bij de schepping had ontvangen; dientengevolge is hij aan allo. ellenden en smarten, aan den tijdeljjben — en als God er niet aan te pas komt, aan den eeuwigen dood onderworpen. Het-verbond der werken dat God met Adam had opgericht, - Gen. 2:16, 17, en in hem met alle zijne nakomelingen, die hij als hoofd des Verbondsrepresenteerde of vertegenwoordigde, was verbrokeD. In dat Verbond gaf God de zaligheid én het behouden van haar in handen van Adam die, naar Gods beeld geschapen Gen. 1:26, in staat was volmaakt te gehoorzamen. De zonde kwam van buiten iD. De menschenmoorder, de oude slang gaf der vrouw te etèn van de verboden vrucht en zij gaf die ook haren man en hij at, Hij en het gansche menschelijke geslacht stortte zich daardoor in den diepen afgrond van ellende, viel van God zijn liefderijken Schepper af en werd alzoo het eigendom van den duivel. Geestelijke blindheid, gevoel hunner naaklheid, besef van schuld en schrik in de consciëntie, openbaarden zich dadelijk bij het eerste menschenpaar na de overtreding. Adam vluchtte voor God, verbergde zich in het dichtst van het geboomte, en eindelijk maakten onze eerste stamouders zich schorten van vijgebladeren. De kinderlijke

Sluiten