Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarop volgde heiligmakende en versterkende — en eindelijk verheerlijkende genade.

En hoe die steenen worden vastgemetseld aan het gebouw? Het is alles even wonderlijk. Dat cement is niet anders dan het bloed van Christus, zoo als Paulus spreekt Hand. 20: 28 van de gemeente Christi, welke Hij verkregon beeft dcor Zijn eigen bloed. Zonder dat bloed kan geen genade voor den zondaar bestaan. Dat is de losprijs, die de Vader eischte van den Zoon in den eeuwigen vrederaad, want zonder bloedstorting is er geon vergeving. Hebr. 9:22. Dat bloed bevestigt de levende steenen op het fondament zoo vast, dat de poorten der hel niet in staat zijn een enkel steentje at -te rukken.

In de eeuwigheid dus werd het bestek voor dat gebouw'gemaakt en vastgesteld, dat rustte op dat aanbiddelijke Verbond tusschen de drie Goddelijke Personen. Van dat verbond, hel verbond der genade, werd Christus het Hoofd, de tweede Adam. En gelijk nu allen in Adam verdoemelijk en dood in zonden en misdaden voor God liggen, zoo zullen ze ook allen in den tweeden Adam levendig gemaakt worden, Kom. 5: 18, namelijk die allen, die van den Vader aan d.n Zoon gegeven zijn en voor welke Hij geleden, gestreden cn gebeden heeft en gestorven is. Die allen zijn in Christus begrepen, en gelijk de schuld van Adam over alle menschen is gekomen tot verdoemenis, evenzio is de gerechtigheid van Christus gekomen en toegerekend aan allen, die in den tijd de genade des gcloofs mogen ontvangen door den Heiligen Geest.

Salomo.

Toen Salomo den tempel bouwde te Jeruzalem, werd alles buiten de stad in gereedneid gebracht, want daar binnen werd geen hamerslag gehoord. 1 Kon. 6:7. De steenen die moesten dienen tot opbouwing van den tempel, moesten uit den grond worden gegraven, ze lagen zeer diep en wanneer ze boven den grond kwamen, dan zou niemand hebben kunnen denken, dat van die bemorste en hoekige steenen wat sierlijks zou kunnen gemaakt worden. En toch, de werkmeester begon, ontdeed zulk een steen van het uitwendige vuil Daarna was het eerste werk

Sluiten