Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan Salomo in zijn regeering en in den bouw van den tempel, en in zijn wijsheid slechts 'een beeld was, een schaduw in vergelijking van de zon.

Meer dan Salomo is hier! Ja meer dan alle koningen en vorsten en rijksgrooten der aarde. Hij was de Schepper, de God van hemel en aarde, die in het vleesch was verschenen en zich bereid had verklaard om een werk ten uitvoer- te brengen, dat in geen engelen- veel minder in menschenharten had kunnen opkomeD. „Ziet, Ik kom, in de rolle des b-oeks is van Mn geschreven, om Uwen wille te doen, o God!" Ps. 40 :8. Met deze woorden aanvaardde Hij het bouwen van een anderen tempel, waarvan het bestek was gemaakt in de stilte der eeuwigheid door Zijnen Vader. Een tempel, waarvan Hij zelf de uiterste hoeksteen was en alle de steenen levende steenen. Een tempel zoo heerlijk en sierlijk als geen oog ooit had gezien, en die bestemd was om tot in eeuwigheid met denzelfden glans te blijven schitteren. In dat Koninkrijk, dat verre verheven is boven alle koninkrijken en machten en heerschappijen der aarde, is Hij zelf de regeerende Vorst, die al Zijn vijanden aan Zgn voeten zal onderwerpen. Bij de ware Koning van Salem, de Vredevorst.

Tot tien opbouw van dezen heerlijken tempel moest alles dienstbaar worden gemaakt.

Over die opbouwing willen wij thans het een en ander zeggen, onderzoekende in tusschen, of ook wij deel en lot hebben aan dat heerlijke gebouw.

Des Heeren Huis.

Van eeuwigheid was,in den Raad des Heeren bepaald en besloten , om zich zeiven te verheerlijken in een nieuwe Schepping, waarin niet-alleen Gods Almacht, "Wijsheid en Goedheid, maar ook Zijne Rechtvaardigheid en Genade zouden uitblinken. Die Schepping was des Heeren huis, Zijne gemeente, Zijne kerke, waarvan Hij zegt: „een eenige is Mijne Duive, Mijne Volmaakte!" Hooglied 6:9.

Dit huis heeft een vast fondament, zoodat het onmogelijk drijven noch zinken kan, want Christus is zelf het fondament

Sluiten