Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiden zagen zich. gedompeld in een poel van ongerechtigheden, die de overhand over hen hadden. De eerste ontworstelde dat vuil en kwam er aan den anderen kant uit, dat is, aan 's Heeren kant, zoodat hij later, toen hij er uit verlost was, zingen kon: „mijne ziele, keer weder tot uwe ruste, want de Heere heeft aan u welgedaan". Ps. 116:7. De tijdgeloovige kwam aan zijn eigen kant uit den poel, hij heeft het zelf gedaan, ook zelf het vuil van zich afgespoeld, terwijl hij is teruggekeerd als de hond tot zijn uitbraaksel en als de gewassene zeug tó"t de wentelinge des slijks. 2 Petr. 2 : 22.

"Wij waren na dat gezicht in diep gepeins en overdenking, daar het een diepen indruk op ons maakte. Het onderscheid tusschen waar en valsch, was zoo duidelijk. Als het arme kind van God in zonde gevallen is, dan wordt hij schuldenaar en beweent met bittere tranen zijne zonden en rust niet, vóór dat hij opnieuw door het alleen reinigende bloed des Lams is gewasechen en daarvan de bewustheid ontvangt. De schijnchristen neemt zelf de schuld weg iri eigen meening, blijft dezelfde hoog Verhevene in eigen oogen en bewijst dat er geen wortel van zaligmakende genade in hem was.

Wij hebben een anderen wandelaar gadegeslagen, zijn voortgang en zijn einde gezien. Deze was beladen met een zeer lang en zwaar kruis. Somtijds dacht ik, dat de man er onder zou bezwijken, doch later bemerkte ik dat verborgen ondersteuning hem staande hield. Nu eens wierp hij het kruis op den grond en poogde er een stuk van af te zagen, doch het gelukte hem niet; de zaag scheen niet te vatten, het bleek een ijzeren kruis. Moedeloos wierp hij de zaag uit de handen en zou zeker in slaap zijn gevallen, doch eene liefelijke stem sprak tot hem: „vrees niet, gij wormpje Jakobs!" Jet». 41:14. „Ik helpe u, Ik sterke u, ook ondersteune Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid". Hij richtte het hoofd op, stond weldra recht op zijne voeten, nam het kruis weder op en ik zag hem weder vroolijk voortwandelen, zingende luide deze woorden:

Sluiten