Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„'k Stap met. mijn kruis,

Al zachtjes aan naar huis,

Het kruis is 't deel der vromen.

Hij die 't mij zelf heeft opgelegd,

Heeft met Zijn eigen mond gezegd:

„"Waar Ik ben zult gij komen." Joh. 12 : 26.

Dan weder? zag ik hem omringd van vele menschen, die blijken gaven, dat ze met Bileam wel den dood des rechtvaardigen wilden sterven, maar dat zij het leven van den rechtvaardigen niet lief hadden, maar de -wereld en hare begeerlijkheden. De een lachtte, een ander haalde de schouders op, sommigen wierpen slijk en modder naar hem, en eenige getabbaarde mannen die er zeer vroom uitzagen, zeiden dat de man gewis een kwaaddoener was, want dat hij anders zulk een zwaar kruis niet zou behoeven te dragen. Onder deze waren er sommigen, die hem als met afschuw ontweken en zoo luid zeiden, dat ik het verstaan kon: „wijk.van mij, want ik ben heiliger dan gij." Jes. 65:5. Ik verwonderde mij, dat de kruisdrager onder dat alles zoo rustig, stil en bedaard bleef, zonder iets te zeggen. Doch er- werd mij toen" voor oogen geschilderd, het bevel van Hem die het zwaarste kruis gedragen heeft: „hebt uwe vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten en bidt voor degenen die u geweld aandoen, en die u vervolgen." Matth. 5:44. En ik dacht, die wandelaar heeft theorie en praktijk beide. — Het scheen dat de menigte beechaamd werd vanwege zijn rustige en kalme houdiDg en de een voor den ander droop stilletjes af, zonder, hem het minste te benadeelen. Hij stapte moedig voort, zingende de navolgende woorden:

„De wereld acht en eert mij niet,

En ik haar nog veel minder.

En schoon ze mij een stijfhoofd hiet,

Dat doet mjj ook geen hinder.

'kStap met mijn kruis

Kaar 't eeuwig Vaderhuis,

Dit maakt mijn gang gezwinder."

Op een anderen tijd zag ik, boe hij een touw aan zijn kruis had gebonden en het achter zich aan sleepte, doch hij vorderde niet;. als hij een stap vooruit deed, dan ging hij er weder twee

Sluiten