Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achteruit. Dit duurde een geruimen tijd, terwijl ik zag hoe zijn aangezicht was betrokken als een pot. Hij stond stil met den blik naar boren, toen deze woorden tot hem gesproken werden: „richt wederom op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uwe voeten." Hebr. 12: 12. Toen ging "hij hoofdschuddende nederzitten, uitroepende: „ik ellendig mensch! wie zal mij veflossen uit het lichaam dezes doods", Rom. 7:24, terwijl hij er als • in eenen adem op liet volgen: „ik danke God, door Jezus Christus mijnen Heere!" Rom. 7:25. Hn zat nog eenigen tijd in stil gepeins, richtte zich toen op, onder het uitspreken van deze woorden:

„Geef mij de allerlaagste plaats, Zoo Gij m' er plaats wilt geven. Kooit heeft iemand zooveel kwaads, Tegen zooveel lioht bedreven".

Toen nam hij zgn kruis weder op en ik zag hem met rasse schreden voortspoeden.

Onder dat alles bemerkte ik, hoe de man vorderde op dpn weg, en al meer en meer naderde aan het verlangde doel. Ik zag eèns hoe hij zijn kruis aan zgn hart drukte en deze woorden lispelde: „zoet kruis! gezegend kruis! wat hebt gij mij een voordeel aangebracht! Zonder u was ik er nooit gekomen, zonder u was ik nooit pasklaar geworden, om aan den tempel'in Jeruzalem te worden toegevoegd. Gg hebt de roest mijner zonden van mg afgeschuurd, dat vaak onder hevige angsten geschiedde."

Zoo sprekende, zette hij zich aan den weg, niet ver van de doodsjordaan. Hij beschouwde met welgevallen zgn kruis. Hij lachtte. Mij dunkt, zoo heeft Sara gelachen, toen zij haren kleinen Izaak aan de borst had. Toen hij daar geruimen tijd gezeten had, hoorde ik hoe tot hem geroepen werd: „bij Mij, bij Mij van den Libanon af", Hoogl. 4:8, en als een echo hoorde ik hem daarop antwoorden: „kom haastig, Heere Jezus !" Toen stond hij op en vlug als een hinde, zag ik hoe hij voort-, j huppelde tot aan den oever van de rivier.

Daar zag ik wonderlijke dingen, die ik niet vergeten zal. Velen waren er aan den oever, met hun kruis beladen. Ik zag ze met angst en schrik op het aangezicht, anderen die kalmer

Sluiten