Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bedaarder waren, doch allen zetten den voet in het water en nauwelijks kwam de vloed over hen, of ik zag bij allen hetzelfde: hun kruis viel van de schouders en zonk in de diepte. Een zag ik bijna zinken, het water kwam tot aan zijne lippen, toen een ander hem het hoofd oplichtte en tot hem zeide: „houd moed! houd moed! wij zgn er haast!" De een bleef langer dan de ander in de rivier, doch zij kwamen toch allen behouden aan land. De man met het zwaarste kruis stond aan den oever en zeide: „een uurtje voor den Troon zal 'tal vergeten wezen". Toen zag ik hoe hij de eene punt van zijn kruis op deze zijde van den oever leidde, en hoe de bovenzijde juist aan de andere zijde reikte, en als met arendsvleugelen zag ik hem over zijn kruis loopen tot aan de overzijde. Toen zag ik zijn kruis in het water vallen en zinken als een steen. Aan de andere zijde zag ik hoe de engelen hem henen leidden, en ik dacht: „hoe kostelijk is in de oogen des Heëren de dood Zgner gunstgenooten." Ps. 116:15. Ik stond hem na testaren, mijne oogen werden verhelderd als kristallijn, ik zag de tinnen des tempels van het nieuwe Jeruzalem en ik verlangde naar den overkant en zeide bij mij zelve: is 'tgezicht reeds zoo zalig, wat zal dan 't volle genot wel wezen. Ik tuurde, ik tuurde zoo lang, tot er geen geest meer in mij was.

Allerlei soort van wandelaars zien wij op dien weg, doch allen bereiken het gewenschte doel niet. Sommigen geraken op zijpaden, waar ze jammerlijk omkomen, anderen keeren terug, denzelfden weg waarheen ze gekomen zijn. Een klein getal .komt aan het einde, deze zijn het die het Woord in beoefening brengen van den Koning van het beloofde land: „die volharden zal tot den einde, die zal zalig worden" Matth. 24: 13. Deze zijn het, die door alle zwarigheden heenbreken en het niet opgeven en, al worden ze soms gehavend en geplukt, toch volhouden.

Wij hebben er" op dezen weg gezien, die wg niet wisten, hoe ze er op gekomen waren, en die wij hebben zien verdwijnen, onbekend zijnde hoe de afloop was.

Zoo zagen wij er een, die wij willen beschrijven.

Het was een dêftig persoon, rijzig van gestalte,. een span

Sluiten