Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behebt raken, is er geen raad dan onmiddellijke hulp bij den Opperherder. Deze dieren hebben wind tusschen de vliezen van hun hersenen, vandaar dat ze draaien en wentelen en stooten tegen alles wat hun nabij komt. De Heere beware ons voor die ziekte, want de oogen 4kes Heeren zijn tegen de hooghartigen".

De andere persoon sprak daarna tot mij deze ernstige woorden: „eergierigheid is een hoovaardige begeerlijkheid, een droge dorst naar eer, de verlangende ziekte des verstands, een ellendige dolheid.

De eergierige klimt op hooge ladders, en zorgt nooit hoe hij er weer af zal komen, de begeerte van opklimmen heeft al zijn vrees voor vallen verslonden.

Hij kan tegelijk een slaaf zijn om te gebieden, een die heimelijk verstand heeft om te onderrichten, een pluimstrijker om te vleien, een voorvechter om te beschermen, een wreker van alle leed .... tot zijn eigen voordeel.

Hij beeft ietwat bedacht om zich groot te maken, en wee den vriend, die hem in den weg is. Als hij echter bevindt, dat hem alles tegenloopt en dat hij ten eenenmale beroofd is, beide van bevordering en hoop, beide van de genieting en de mogelijkheid, zoo verandert al zijn lust in verwoedheid, zijn dorst is nu alleen naar wraak, en zijne tong klinkt nu niet dan van laster en achterklap.

Eindelijk, hij is een 'mensch op wien men niet vertrouwen kan, omdat hij nooit anders dan eigen eer en voordeel onder het oog heeft. Hij is gelijk een blaas, die opgevuld wordt met den wind der hope en der eigenliefde. Hij is in 't lichaam als een mol in de aarde, altijd onrustig voortkruipende, en, met één woord, niet anders dan eefi vermengden hoop van nijd, hoovaardij en begeerlijkheid.

De Heere Jezus vermaant Zijne discipelen met deze woorden: leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte, en gij zult ruste vinden voor uwe ziele". Matth. 11 : 29.

Ik was met dit onderricht zeer ingenomen, en bedankte daarvoor beleefdelijk, tevens verzoekende dat zij met mij mochten

voortwandelen, opdat ik door hunne opmerkingen mocht geleerd

afi orAHtïfiTht wnrdfiTi. ïtaïdn hawïllïcrdan daarin . en wii wandelden

geruimen tgd in zoetigheid voort, onder zeer leerzame gesprekken.

Sluiten