Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende, afleggende de zonde en allen last die ons lichtelijk omringt, dan mijn waarde metgezel, zullen wij met lijdzaamheid loopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat geve u de Heere en dan zal gewis het einde vrede zijn, en kunnen wij, nu van elkander scheidende den een den ander toeroepen: „tot wederziens", is het niet in dë strijdende, dan zeker in de triomfeerendo kerk, en dan .zonder te scheiden meer. Dan zal het zgn:

„Zonder nachten, . Zonder dagen, Zonder naar den tijd te vragen. Daar zijn tijd en jaren uit, Eeuwig, eeuwig is 't besluit."

En hiermede namen deze beide afscheid en, terwijl zij voortwandelden , bleef ik in gepeins verzonken en dacht: wat is 't toch alles even wonderlijk op den weg naar den hemel, wonderlijke overeenstemming, want al komt het volk uit verre 'landen, het harte smelt toch saam in een. En dan wonderlijk, eenerlei taal! Bij die gedachte stond ik even stil en mij bekroop de lust om die taal eens nauwkeurig na te speuren, van den een en van den ander, en te onderzoeken of ik in alles met die taal grondig bekend was en alzoo eenige oogenblikken te handelen over de tale Kanaans.

De tale Kanaans.

Het volk van God is ééne familie dat voorrechten bezit, die de wereld niet kan verstaan, en genietingen, die zij in hare blindheid niet kan begrijpen. Zoo spreken ze ook eenerlei taal, eene taal die niet kan worden aangeleerd door menschelijk vernuft, doch die men alleen leeren kan door middellijk en onmiddellijk onderwijs van God den Heiligen Geest.

Overal zijn er menschen, die deze taal verstaan en als zij in den vreemde omdolen, dan is het eene verrassing een landsman te ontmoeten.

Ik heb in mijn familie iemand die alle bekende talen gemakkelijk spreekt. Hij deelde mij eens het navolgende mede: „voor eenigen tijd zat ik te Brussel aan een open tafel. Tegen mij

Sluiten