Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik niet andere te doen dan stille te zijn en dan wordt het aan mij bevestigd: „die tehuis bleven deelden den buit". Ik ga even als Jakob met bet aangezicht naar het Oosten gewend en even als die Patriarch ga ik kreupel aan eenen kant. Aan mgn eigen kant ga ik kreupel, maar aan de zijde van mijn Vriend sta en ga ik recht op mijne voeten. Ik ben dan ook niet zelden een hinkende, maar als ik de schoenen aan heb, die mijn Vriend mij heeft geschonken, dan ga ik recht, en alles wat mij in de wereld tegenkomt moet voor mij wijken; dan zing ik:

Kom wereld! staat eens aan een zij En maak de weg eens ruim voor mij.

Dan loop ik en word ik niet moede, dan doet mijn Vriend aan "mij wat Hij beloofd heeft: „Mijne kracht wordt in uwe zwakheid volbracht". 2 Cor. 12:9.

Somtijds komen er vreemde bezoekers binnen, die vragen of ik het wel recht heb, dat ik op den goeden weg ben, omdat er zooveel doornen en distelen, hindernissen en struikelblokken op den weg liggen. Dan sta ik weieens een oogenblik te denken, doch als ik dan terug mag zien op den weg die achter mij ligt, dan vind ik zoovele spitse pilaren en merkteekenen door mij opgericht, dat ik mijn smader heel wat te antwoorden heb, en vloeit mijn mond over. Dan zeg ik: ik zie niet op den weg, maar op mijn Leidsman, die mij er zelf op gezet heeft en toen tot mij zeide: „dit is de weg," wandel daarin". Dan heb ik nog dit te antwoordenwanneer ik het oog in het gebod sla, dan zie ik, dat ik de zaden van allerlei boosheid in mgn hart omdraag. Dan zie ik, dat het goede dat ik wil, dat ik dat niet doe, en het kwade doe dat ik niet wil. Ik beken dat ik mij vaak bezig houd met allerlei gedachten, met ongeduld, ja met alles wat verkeerd is. Dan weder doe ik niets dan klagen en weenen, met bidden en hopen, en belijd dan zoo gaarne dat ik een nieteling ben, en de Heere het alles en alleen is. Dan heb ik weder dat volkomen vertrouwen in mijn hartr dat mijn Vriend het alles w^l zal maken; dan houd ik mij vast aan Zijn woord, schuil onder Zijne vleugelen en vind mij in Zijne genade en barmhartigheid geborgen tegen zonde, nood en dood. Dan beken ik, dat ik genoeg heb aan mijn Vriend, dat ik in Hem al mgn heil en mijne zaligheid vind, en dan verdwijnen alle schepselen

Sluiten