Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij als sneeuw'voor de zon en als Hij dan tot mij zegt: „uwe vrucht is- uit Mg gevonden", Hosea 14:9, dan hef ik vroolijk een der liederen Sions op en accompagneer het voorbedacht lied met het tiensnarig instrument, op de fluit of harp. Ps. 92:4. Dan is het rustdag voor mij en dan-houd ik op met werken. *

Och! als ik het alles zoo mag naspeuren, wat mijn Bruidegom al voor mij gedaan heeft, dan ben ik enkel verwondering, want, ziet, ik was dood en Hij heeft mij levendig gemaakt; ik was blind en ik werd ziende; ik was stom en doof, en Hij raakte mijne ooren en nnjne lippen aan en ik werd sprekende en hoorende; ik was melaatsch en Hij heeft mij gereinigd. Ik was verloren en ben door Hem gevonden en gered; ik bedierf alles en Hij maakte alles weder goed; ik verkwistte alles en kreeg alles terug.

Op een anderen tgd wordt mij gevraagd, of ik wel weet, dat ik over zulk een breeden stroom moet, waar geen schip is om mij over te brengen; dan sta ik wel eens verlegen, maar als ik dan op mijn Leidsman zie, dan wordt alle vrees als weggevaagd, want Hij heeft het mij zelf beloofd: „Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult'gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstroomen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken." Jes 43:1, 2. En dan, als ik voor den stroom zal komen, dan zal, evenals bij de kinderen Israëls, toen zij de Jordaan over moesten, dan zal mgn eeuwige Vriend- en Hoogepriester de- eerste in den stroom gaan en ook de laatste er uit. Hij heeft het zelf gezegd: „Ik ben dn eerste en de laatste, de Alpha en de Omega." Openb. 1:8, 17. Zoodat mijn trouwe Vriend mij in alles gerust stelt.

Nu woon ik nog in een leemen hut en dat is maar een huurhuis. Straks wordt mij de, huur opgezegd, en dan verlaat ik dat aardsche huis, dat dan een puinhoop wordt, waaronder al mijne oude zonden worden begraven, en dan voert mij mijn Bruidegom op engelenwagens naar Zijn eigen paleis; daar wordt dan het huwelijk voltrokkén en zal ik in staatsie worden binnengeleid bij den Koning en dan zullen wij altoos bij den Heere wezen, zonder te scheiden.

Sluiten