Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Schibboleth", en met dat gij over de Jordaan gaat, zullen do groote vleugeldeuren van het nieuwe Jeruzalem voor u open gaan en daar zult gij dan volmaakt de tale Kanaans spreken, zonder ooit in woorden zelf te struikelen en het eene lied zal daar niet geëindigd zgn of het andere begint, en dan zingt ge niet zes en twintig maal, zoo als in Psalm 136, maar tot in. eeuwigheid: „want Zijne goedertierenheid duurt in eeuwigheid."

Kruisen.

De wandelaar op weg naar den hemel kan zonder kruis geen vordering maken. Zonder kruis is er geen kroon. De kruisen nu die de Heere-den Zijnen oplegt, zijn van zeer onderscheiden aard, en hoewel de weg ten leven voor alle wandelaars dezelfde is, zoo zijn nochtans èn de leidingen èn de kruisen zeer van elkander verschillend.

Er zijn in- en uitwendige kruisen; beide zijn zoo ingericht, dat ze den wandelaar moede maken, zoodat hij vaak naar rust verlangt, die voor hem alleen te vinden is in Jezus Christus, de ware rust die er overblijft voor het volk van God.

Alles wat in strijd en tegenspraak is met'onze aangeboren vleeschelijke neigingen, lusten en begeerlijkheden kan men onder de rubriek der kruisen rekenen.

Armoede is een pijnigend kruis voor het vleesch. Het houdt ten ouder de begeerte naar praal en pronk, en leert pleiten op de belofte: „uw brood is zeker en uw water gewis." Het leert te leven uit de hand van een Almachtig God en Vader, en af te zien van alle vleeschelijke leunsels en steunsels, en alleen te bouwen op den levenden God, die Zijne wonderteekenen blijft toonen aan alle arme weduwen te Sarphat, zoodat de olie Diet stil staat, en het meel in de kruik niet vermindert.

Ziekte en zwakte naar het lichaam is een zwaar kruis. Voort te willen en niet te kunnen, ijverig en werkzaam te zijn van aard en de handen slap te moeten laten hangen, de natuur kan en wil er zich niet onder buigen; genade leert het, en waar lijdzaamheid van noode is, in dezen zoowel als in iederen weg van kruis en tegenspoed, zoo leert de Verbonds-Ontfermer de

Sluiten