Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanigen, dat de bevinding lijdzaamheid werkt. Moeten dezulken het niet vaak met David uitroepen: „het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest", want mijne ziekte en zwakheid kortwiekt de vleugelen mijner wereldschgezindheid, herinnert mij gedurig dat mijn aardsche buis dezes tabernakels staat verbroken te worden en versterkt in mij de hope, dat als ik daar zal mogen verschijnen, waar geen inwoner zal zeggen: „ik ben ziek", ik mij eerst recht verblijden zal, dat mijn Jezus die het zwaarste kruis voor mjj gedragen heeft, mij dit kruis had opgelegd, waar ik dan eerst recht en klaar zal zien en opmerken waarom juist dit kruis voor mij noodig was, om Hem eeuwiglijk te danken voor Zijne onuitsprekelijke genade.

Humeurszonden, vruchten van den ouden mensch! Hoe gaat er de nieuwe mensch vaak onder gebogen. Drift, kwaadheid en dergelijke, hoe zucht de ziel er onder. En als het kwaad naar buiten uitbreekt, wat al worstelingen, om wederom verzoening te viDden in het bloed des Lams. Hoe zwaar weegt dat kruis, „het kwade dat ik niet wil dat, doe ik", hoe brengt het vaak de klacht te voorschijn: „ik ellendig mensch!" Waarom kan ik mij zelve toch niet kloeker aanstellen en die ellendige humeurszonden dempen ? Daarom, dat gij bij den voortgang zoudt moeten erkennen, dat er niets van het uwe in aanmerking komt, dat gij alleen op het doen van een Ander wordt op- en aangenomen, en dat alleen vrije genade de grond van uw te-huis-komen zijn moet.

Goddeloos gezelschap is een allerbitterst kruis en weegt vaak op de schouders als een centenaarslast.

Ziet, daar gaan twee menschen te zamen; ze zijn tot één vleesch geworden; de één loopt als een hollend paard ter belle, de ander als een zwaar beladene naar het hemelsche Sion. Wat al zuchten en tranen, om van dat kruis ontslagen te worden, wat al geroep om de metgezel staande te houden in zijn hollende vaart. De Heere is Souverein; Hij ontfermt zich dien Hij wil en verhardt dien Hij wil. „Twee zullen er op één bed zijn, de eene zal aangenomen, de ander zal verworpen worden." Luk. 17:34.

Smartelijk, pijnlijk voor vleesch en bloed, droevig voor den nieuwen mënsch, maar heilzaam tevens. Hoe wordt die van God vervreemde vaak als een zaag of een bijl gebruikt, omdeknoes-

Sluiten