Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tige kwasten van eigengerechtigheid er uit te houwen, en hoe leert zulk eene zwaar beproefde ziel het onderscheid waardeeren, dat haar boven anderen te beurt viel, en bij oogenblikken kust zij de roede en die haar besteld' heeft, en erkent dat de Vaderlijke kastijdingen niet te hard zijn, en dat de Heere niet anders handelen kon, omdat zij als een uitverkoren vat, langs dezen weg, gevormd moest worden voor de inwoning in de eeuwige tabernakelen.

Valsche broeders zijn zware kruisen. David heeft zulks ondervonden in Achitofcl, en Paulus niet minder in Alexander den kopersmid en Hymenëus en Philetue. En onze groote Meester is ons voorgegaan. Zijn uitverkoren Apostel werd Zijn verrader. Wg hebben ons dus niet te verwonderen, wanneer ook dat kruis ons wordt opgelegd. Want, hoewel de Heere het kwade niet werkt, zoo laat Hij het nochtans toe en bepaalt en bestiert het tot een zeker einde. En dan is het in de eerste plaats noodig, dat de ergernissen komen, opdat de oprechten en ook de huichelaars openbaar worden, maar ook, omdat juist de oprechten er door geoefend zouden worden. Het wordt hen een middel om hun te leeren niet op menschen te bouwen, om hunne zaken voor den Heere bloot te leggen en zich zelve nauw, ja zeer nauw te beproeven, en om hen eenig en alleen te doen steunen-op den Almachtige, en te doen zinken en te zakken op Gods trouw en onveranderlijkheid.

Het is een zwaar kruis, wanneer de waarheid op de straten struikelt. Voor degenen die God liefhebben en hunne blijdschap in Zijne eer stellen en in de uitbreiding van Gods Koninkrijk, is zulks bitter en die het ter harte gaat, zal er wel iets van ondervinden zooals Jereraia, hoe daarom de tranen langs de kinnebakken loopen. Wie gaat het niet ter harto, die zich gedraagt als een wandelaar naar Sion, dat de vijanden zich vermenigvuldigen en het volk van God zeer dun wordt. Hoe gaan dan de klachten naar boven: „wee mij! dat ik een vreemdeling in Mesech ben". Ps. 102:5. Nochtans de Heere laat zulks toe opdat de Zijnen zich vaster en inniger aan Hem zouden verbinden en meer en meer de onuitsprekelijke genade zouden waardeeren, dat zij in het bundeltje der levenden zijn opgenomen en hunne ziel als een buit er uit zullen wegdragen.

Wat is het nu nuttig en noodig, dat de Heere zelf ons de

Sluiten