Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruisen oplegt, want ging het naar onze eigen verkiezing, dan kwam er niets van terecht, en dan zou 'tzijn zooals zeker dichter zegt:

Een kruis te kiezen naar zijn zin, Dat is voorwaar toch niet veel min, Dan dat men wou ten eenenmaal Ontslagen zijn van kruis en kwaal.

De Heere nu legt ieder van de Zijnen het kruis op. Hij weet het 't beste wat hen nut en noodig is en wat hun zou kunnen schaden op de reize naar de eeuwigheid. Daarom zingen wij blijmoedig ons pelgrimsliedje, op de wijae van de berijmde Tien geboden, en versterken elkander zoo, al zingende op de reis:

O pelgrim! troost u onderwegen, Al zijt gij nog zoo ver van huis, Het is zoo ver niet eens gelegen, Aan 't eindje volgt 'de rust voor 't kruis. *

En of ons langs de vreemde wegen, Veel strijd en tegenheid ontmoet, Daar is zoo veel niet aan gelegen, Na 't bitter proeft men best 't zoet.

Het zal zoo lang niet eens meer duren Uw weg kort al gedurig af, Door 't snel verloopen van de uren, Totdat de vleesohklomp daalt in 't graf.

Dus, pelgrims! troost u onderwegen, Al schijnt gij nög zoo ver van huis, Het is zoo ver niet eens gelegen, Aan 't eindje volgt de rust voor 't kruis.

Dan valt gij in een vollen zegen, Cit al dit w.ereldsohe gedruisoh, Door 't bloed van Jezus ons verkregen, »Uw Vader in Zijne armen t'huis!

Maar er is nog meer. Het kruis toch is de wegwijzer naar den hemel. Vraagt iemand naar den weg ten hemel, het antwoord is gereed: Christus is de weg, en die deze weg bewandelt, moet geen andere gerechtigheid kiezen, om gerechtvaardigd tewordeD, dan die Hij verworven heeft. De mensch is en blijft van nature

Sluiten