Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing en de strijd vernieuwt zich, maar op geheel andere wijze. Nu wordt ondervonden, dat de Heere Jezus Zijn Woord vervult: „Mijne kracht wordt in uwe zwakheid volbracht." 2 Cor 12 : 9.

Welk een ommekeer. Eerst was de strijd, om door eigen pogingen gerechtvaardigd te worden, nu is de ziel rechtvaardig voor God; en al is het dat hare consciëntie haar beschuldigt, dat zij tegen al Gods geboden zwaar heeft gezondigd en geen van deze gehouden heeft en nog steeds tot alle boosheid is geneigd, dat nochtans God op haar in ontferming heeft nedergezien in den Zoon van Zijne eeuwige liefde. Het geloof en de getuigenis des Heiligen Geestes in baar is een vaste grond, waarop ze steunt en aanneemt dat Christus hare zonde heeft gedragen op het hout en dat Hij Zijne gerechtigheid haar daarvoor in ruil heeft gegeven. Zoodat ze nu voor God staat als had ze nooit zonde gehad noch gedaan, ja zelfs dat het volbrengen van de wet, dat door Christus volmaakt is geschied, haar wordt toegerekend , alsof zij zelve die in allen deele volkomen vervuld had.

Onder deze bewerkingen wordt de ziel met al haar doen, weten en willen er geheel buiten gezet, en leert zij eerst recht verstaan, wat de inhoud der prediking was van den Apostel Paulus: „ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en Dien gekruist" 1 Cor 2:2. Nu krijgt de Heere alleen de eer van het werk en het vrije van Gods welbehagen ; de voorkomende, bijblijvende en achtervolgende genade blijft een voortdurende stoffe van bewondering en aanbidding, hetwelk de ziel in de laagte houdt, terwijl zij dan het beste op hare plaats is, wanneer zij in de dadelijkheid mag ondervinden, dat zeer onderscheiden is van beschouwingen en bespiegelingen, dat God alles en zij niets is.

Nu gaat zij voort in den strijd, niet om Gode profijtelijk te zijn door wettische werkzaamheden, maar om in 'sHeeren kracht den ouden mensch te dooden en den Heere Jezus in de armen des geloofs den Vader voor te stellen en alle'hoop, alle lust, alle kracht, alle blijdschap te zoeken in dat Lam, dat de Vader haar gegeven heeft en geslacht is vóór de grondlegging der wereld.

In dierbare trekken heeft de Heilige Geest deze zielswerkzaam heden ons afgebeeld in de verheerlijking van Jezus op den berg Thabor.

Sluiten