Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de kroon van genade te zien verwisseld in eene kroon van heerlgkheid.

Wie van die bevoorrechten zal niet vrijwillig en blijmoedig zijne kroon nederleggen aan de voeten van het Lam?

Misschien vraagt een onzer lezèrs, wat zijn de wapenen in dien strijd? Wij hopen ze later te beschouwen, als ook de twijfelingen op te lossen van sommigen, die bij zich zeiven denken: bij mij zal het zeker geen waar werk zijn, ik geloof dat ik een onwettig strijder ben.

Later, in de onderscheidene ervaringen van verschillende wandelaars op den kruisweg, hopen wij die twijfelingen en bezwaren op te lossen, doch eerst willen wij met elkander stilstaan bij de onderhandelingen tusschen Jezus en de ziel.

Onderhandelingen tusschen den Heere Jezus en de ziel.

I.

Zoek geen kruis naar eigen verkiezing, maar neem dat op u, hetwelk u de Heere geeft.

Morren maakt de vracht niet lichter', Geloof alleen vermindert haar. Neem uw kruis op, wat het zijn moog' God weegt niemands kruis te zwaar.

GELO.OVIGE OVERGAVE. Lukas 22 s 42.

„Vader! of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij „wegnemen; doch niet Mijn wille, maar de Uwe geschiede".

De Heere Jezus spreekt tot de geloovige ziel:

Sommigen begoeren in overdreven en vermetelen ijver, zware kruisen, heldhaftige beproevingen, en de kleine zijn hen reeds zoo zwaar, dat zij er onder zuchten. Anderen verkeeren uit overdreven vreesachtigheid den lichtsten last, en offeren niet zich zelve

Sluiten