Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Gij zult uw kruis niet sleepen, maar dragen; u het niet schamen, maar veel meer in roemen.

Wanneer gij voor den last van 't zware kruis nog beeft, • Dat komt, dat uw liefd' nog veel gebrekkigs heeft.

DE MOED GRIJPENDE. .

Wat brengt het kruis na dezen tijd? Lust, vreugde, eer en heerlijkheid.

1 Cor. 2 : 2.

Want ik heb niet voorgenomen iets te w'eten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd.

De liefde voelt geen last en 't zwaarste juk wordt zacht! Uw kruis, Immanuël! heeft mij zulks aangebracht.

De Heere Jezus spreekt;

Geliefde ziel! wat is datP waarom hebt gij uw gelaat met eenen sluier bedektP Schaamt gij u dan om de liverei van uwen Koning te dragen? Kent gij dan niet den onschatbarenprijs de verrukkende schoonheid yan Mijn kruis? Dit roemrijke kleinood, dat eeuwige gedenkteeken van Mijne macht en liefde, 't Is waar, bij de eerste ontmoeting zijt gij verschrikt en de aanblik van het kruis stoot u terug, maar weet gij dan niet dat alle schatten der Godheid daarin verborgen zijn? Onder de scherpe doornen van Mijn kruis zijn de zeldzaamste zoetigheden en de meoigvuldigste zalvingen der liefde verborgen. Het is wel hard voor bloode en versaagde zielen, die het niet wagen om zijn schijnbare hardheid te verdragen. Doch luister, mijne ziele! wat uw getrouwe Vriend en Leidsman tot u zegt. Wanneer gij het met gewilligheid en zonder murmureeriDg, ja zonder eenig uitbeding op u genomen hebt, dan wordt gij, tegelijk met uw kruis van Mij zelf gedragen, dan zult gij zijn zwaarte of bitterheid niet gevoelen, maar er een onuitputtelijke bron in vinden van vreugde, zegeningen en vertroostingen en dan wordt u de last des kruises een lust.

Hierop spreekt de geloovige ziel: O mijn God en Heiland! ik beken aan Uwe voeten dat ik

Sluiten