Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschrikt voor Uw kruis, daarvan gevloden ben en er voor gesidderd, en aan Uwe genade en kracht getwijfeld heb. Maar kom nu slechts allerliefste Heere Jezus! met Uw gezegend kruis en teeken mij met het zegel der kinderen Gods! Doe mij het kenmerk van het kindschap op het voorhoofd dragen, tot roem en eer van Uwen dierbaren Naam! Wees nu en altijd mijn roem, mijn troost en mijne hope!

Uw wil is nu mijn wille, 'k Zit nu gerust en stille

In rust en veiligheid. En wat mij eertijds kwelde, Mijn ziel en lijf ontstelde,

Ben 'k nu voor altoos van bevrijd.

Ja waarlijk, 'k leef nu heden Gerust en wel tevreden

In een gansch andre sfeer. De jammer is vergeten, 'k Mag hemelsoh manna eten

Van Uw genadetafel, Heer'!

BI.

Draag uw kruis niet pralender wijze, maar draag het in eenvoudigheid op de schouders. |È

Bij 't dragen van Mijn kruis, verloochen uwen wil, . En volg Mij met dien last in ootmoed, kalm en stil.

OOTMOEDIGE EENVOUD DES HARTEN. Job. 19 : 17.

En Hij, dragende Zgn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdscheêlplaatse, welke in het Hebreeuwsch genaamd wordt Golgotha.

De Heere spreekt:

Mgn zoon, de booze geest, uw vijand is er altgd op uit om u strikken te leggen, beproevende u daardoor moedeloos en neerslachtig te maken, wanneer Ik u beproevingen opleg. Zie toe, wanneer hij in uwe ziel een zondig gevoel van inbeelding inblaast, terwijl hij u tot grootere gestrengheid aanzet, die tegen Mijnen wil is en uwe eigenliefde vleidt. Ook wanneer hjj u tot hoogmoed zoekt aan te porren op het lijden dat gij om Mijnenwil dragen moet. Let, lieve ziel! toch op deze gevaarlijke klip en ontwijk haar; zoo niet, dan is uw ondergang nabij. Onderwerp u stil en gelaten aan de beproevingen, die Ik op den weg voor' u noodig acht. Vertrouw aan Mij alleen uw zaken, hetzij

Sluiten