Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Ik u lgden, hetzij dat Ik u vreugde toeschik. En wanneer gij heden sterk en vol moed zijt, vrees dan, gij.mocht wellicht morgen onder den last van uw kruis buigen. Verwacht van Mij alleen onveranderlijke trouw en wees verzekerd, dat dan de palm der overwinning die Ik beloofd heb, u niet ontgaan zal.

De geloovige ziel:

Och Heere! ik hoop het nooit te vergeten dat aan het kruis, dat mij Uwe gerechtigheid verzekert, treurige en verootmoedigende herinneringen zijn verbonden. Het herinnert mij aan mg'n tallooze en ongehoorde verdorvenheden, nalatigheden en ontrouw, die mij met schaamte bedekken. Het zegt mij, dat ik een ondankbaar en strafwaardig kind, en een rebelleerend schepsel, ja dat ik een groote zondaar ben. Zoo is dan mgn begeerte o Heere! dat ik mgn kruis U steeds moge achterna dragen met een verbroken hart en niet twijfelen aan de dierbare beloften, die aan een boetvaardig, berouwhebbend en verootmoedigden zondaar zgn toegezegd.

Mijn ziel! ga dus met blijdschap voort,

Door distel, smaad en lasterwoord.

Uw Heiland, dat zachtmoedig Lam,

Gaat voor, die zelf ter kruisdood kwam. En is in mij geen moed, geen sterkte en ook geen kraoht, Ik weet dat Zijne kraoht in zwakheid wordt volbracht.

IV.

Ga op den kruisweg niet vóór, maar achter Mij.

Naar Golgotha den kruisweg te betreên, Is ij del zonder Mij, dan wandelt gij alleen.

GEHOORZAAM EN STIL. Matth. 16 : 24.

Zoo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zich zeiven, en neme zijn kruis op en volge Mij.

De Heere spreekt: Mg'n zoon! te groote spoed en overmoed doet niet minder schade aan uwe ziel als laffe kleinmoedigheid. Mijne genade

Sluiten