Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opent den weg; Mijn woord geleidt en sterkt op de reize; Mijn sóhildt dekt in gevaren. — Van dezen weg nu af te gaan is den zegen en vrede te ontloopen. Zonder Mijn bevel deze of gene verheven standplaats in te nemen en de verzoeking blindelings te gemoet te gaan, is het gevaar trotseeren en u zelve daardoor ten val brengen. Luister naar Mijn woord en bevel, en geef acht op Mijne stem. Doet gij dat en wilt gij u daaraan onderwerpen, dan zult gij met wisse schreden voortgaan te midden van al uwe vijanden. Vertrouwt slechts op Mij, en Ik voer u door alle stormen henen, en beschut en bescherm u in de dagen des gevaars. Ga niet alleen, anders zult gij bij iedere windvlaag staan sidderen als een blad. Ik vraag u, wanneer ik niet bij en met u ben, wiens arm zoude u ondersteunen en als gij gevallen zijt weder oprichten?

De zich overgevende ziel: "

O getrouwe, dierbare Jezus! ik wil U in ootmoed volgen. De roem toch Uwer discipelen is, om U te gehoorzamen en in stilheid achter aan te komen. Mocht ik, wanneer ik U naar den kruisberg mag volgen, verwaardigd worden om over Golgotha en door Gethsemané heen met U in den hemel te komen, om daar eeuwig met U vereenigd te zijn en te blijven. Heere! geleid mij zoo, dat de kruisweg hier beneden mij eenmaal tot U voere,

Och! denk toch veel aan Christi zin En vrees zoo niet voor tegenheden, Genade Gods brengt veel gewin En vaagt den roest der eigenheden.

V.

Wanneer gij het kruis goed zult dragen, dan moet gij recht op Jezus zien.

"Wilt gij volharden, ziel! al valt de weg u bange,

Zie op Mijn voorbeeld slechts al is 't vaak zuur en lange.

HET ZIEN OP JEZUS.

Die Mij naar waarde beschouwt, die zal heerschen en die heerscht, zal tot rust komen.

Zoolang gij op Jezus zien zult, zult gij Hem liefhebben.

Sluiten