Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang uw blik op Hem geslagen is, zult gij- Hem nawandelen.

Zoolang gg op Zijn beilig voorbeeld ziet, zult gij Hem naVolgen.

De Heere spreekt:

Mijn zoonl de weg is smal, het pad is hobbelig, vol doornen en distelen, de gevaren zijn ontelbaar.- Zie slechts onafgebroken op Mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Bepeins veel wat Ik gedaan, bedenk wat Ik geleden heb, houd u vast aan Mijne kruis- en zoen verdienste. Mijn dood, waarmede Ik Mijn loopbaan hier op aarde heb geëindigd, zij uw leven.

Mijne smarten worden uwe genezingen, Mijne zwakte zg uwe sterkte, Mijne verdienste uw rijkdom en Mijn geduld en onderwerping uw exempel. Ik ben u op den weg des kruises voorgegaan en heb al uwe zwarigheden uit den weg geruimd en heb al uwe angstige bezorgdheid weggenomen en schenk u moed om voort te gaan, terwijl Ik de baan geheel voor u geëffend heb. Volg met al Mijne vrienden, Mijn bloedige sporen na, met welke Ik om uwe ziele te behouden, den weg heb geteekend.

De geloovige ziele spreekt:

Och! mijn lieve Heere Jezus! ik heb zonder U vaak mijn weg willen opgaan en dan ben ik verdwaald geraakt. Ik wil volgaarne mijne zwakheid en onmacht voor U bekennen. Ik zou gaarne schrede voor schrede ü volgen en nimmer van den weg weder afwijken. In al mijne handelingen wil ik er mij in zoeken te oefenen, om het heilig aandenken van Uw bitter lgden te bewaren en,' met erkentenis van Uwen wijzen en heiligen wil, Uwe waarheid steeds in liefde en gehoorzaamheid betrachten.

Hoe zoet, o Jezus! hoe verrukkend Zal mij het eenmaal eeuwig zijn, "Wanneer 'k met TJ vereend mag zijn,

En eeuwig U aan 't harte drukkend Met U, mgn Jezus! eeuwig mijn! Eeuw in eeuw uit vereend mag zgn!

Sluiten