Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Men moet zijn kruis dagelijks opnemen zonder te vertragen.

Volg Mij, en wordt niet mat bij 't lijden dezer aard'; Ik tel uw tranen reeds, die 'k in Mijn flesoh vergaard'.

VOLHARDING. Ik ben de Heere, die u in dit tranendal ondersteunt en versterkt.

De Heere spreekt:

Mijn zoon, bij is niet waardig Mijn discipel en leerjongen te zijn, die zich door herhaalde beproevingen laat ontmoedigen, die de weg te lang vindt en rust hebben wil, eer dat het doel bereikt en hij net zijn dagwerk ten einde is. Daarom houd bij het opgaan der zon uw kruis voor oogen en iederen dag zal genoeg hebben aan zijn eigen kwaad.

Velen zgn moede geworden op den lijdensweg; velen zijn er die, nadat ze in den beginne zich ootmoedig onder Mgn kruis schenen te buigen, teruggeschrikt en de stille beproevingen ontweken zgn, die nochtans ieder oogenblik terugkeeren, om Mijn getrouwe dienaars te oefenen en hun de kroon der overwinning te verzekeren. Intusschen, hij zal zeker gered worden, die volharden zal tot den einden.

Dus moedig voorwaarts, mijn kind! Voorwaarts; vervolg uwen weg zonder om te zien; slechts moedig voorwaarts, voorwaarts met liefde. Laat u heden kruisigen, zoo leeft gij morgen; alleen de kruisdood kan u ten leven brengen. Vrees niet voor den dag van morgen, maar ga dien getroost te gemoet, want de morgen zal voor het zijne zorgen, Weet gij dan niet, dat Ik Mgn jongeren geene lasten te dragen geef, die hunne krachten te boven gaan?

De oprechte ziele spreekt:

O Heere! ik wil op U vertrouwen en iederen morgen bij het ontwaken mgn kruis op mij nemen. Ik wil het als een zegel op mijn hart leggen en er mij aan verkwikken. En in mijne zwakke oogenblikken wil ik tot u vluchten in het gebed en mij het woord des Apostels herinneren: niet dat ik iets weet of ken

Sluiten