Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit mij zelve, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft:

Met mijn Jezus 't kruis te dragen, Kinderlijk op Hem 't te wagen, Hem te lieven vast [en rein, Moet des Christens blijdschap zijn.

VII.

Men zal zijn kruis niet achter zich aan slepen of verkleinen.

Ik woog uw kruis, die u ten kruisweg braoht. Mij komt het toe te sohikken uwe vracht. En of gij al beproeft een stukje er af te zagen, Het is vergeefs, wat Ik u opleg moet gij dragen..

GEDULD.

"Wanneer gij het eene kruis van u afwerpt, dan zult gij gewis een ander vinden.

Hebr. 10 : 36.

"Want gij hebt lijdzaamheid van noode; opdat gij den wille Gods gedaan hebbende, de beloftenisse moogt wegdragen.

De Heere spreekt: Mgn zoon, het is een ijdele inspanning en nuttelooze poging, ja eene strafbare aanmatiging, het kruis te verkleinen, welker lengte Ik voor u bestemd, welker grootte Ik voor u heb afgemeten. Geen hand dan de Mijne kan het verlichten of verminderen. Gij vermoeit u te vergeefs om het te veranderen of minder zwaar te maken. Gij zoekt vergeefs bij zwakke, onmachtige schepselen eenige verlichting van uw last. Hoe meer gij uwe smart zoekt te ontvluchten, zooveel te meer zal zij u vervolgen. Hoe meer gij uw lijden zoekt te verminderen, zooveel te meer • zal de droefenis over u komen. Verlaat u op Mij, Ik weet het beste hoeveel gg dragen kunt en geef u kracht naar kruis. "Wilt gij het gezegende middel vinden voor uwe vlijmende smarten, die u zoo ter neder drukken? "Welnu, hef dan uwe oogen omhoog, en zie, Mijne armen zgn voor u geopend, kom en zoek daarin rust, troost en vrede, en richt weder op de trage handen en de slappe knieën.

Sluiten