Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen een einde, zou dan de dood ook geen einde maken aan de tranen en de smarten van Mijn dienaars en vrienden ? Laat dus, bij de herinnering aan de laatste dingen, de zoete straal der hope in uwe matte ziele dringen. "Wanneer de dood u van smart en kommer, van jammer en ellende losmaakt en bevrijdt, dan zult gij dit kruis, dat u nu zoo treurig schijnt, zegenen; het zal uw roem en triomf zijn, en gij zult wanneer Ik ten gerichte kom, het met blijdschap vertoonen. Hoe zoudt gij, steunende op Mijn kruis, veroordeeld worden ? Is het niet het tceken en zeker onderpand van volkomen vergeving? Is niet voor Mijn vrienden Mijn kruis een verberging, een veilige schuilplaats geworden? Zou dan de hemel voor de zoodanigen gesloten zgn, die op aarde het kruis tot hunne banier on tot hun dagelgkschen pleitgrond hebben gesteld? De ziele spreekt: Mijn Heere en mijn God! het is waar, dat is zoo menigmaal de oorzaak van mijn lgden, dat ik Uwe beloften zoo weinig vertrouw en dat ik ze zoo dikwijls vergeet. De blik op het zalige lot dat mij te wachten Btaat, het aandenken aan het zeker naderende einde, het bewustzijn dat mijne smarten in eeuwige vreugde zullen verwisseld worden, moest genoegzaam zijn om elke zware last mij ligt te maken. O dood! o oordeel! o eeuwigheid! droog mijne tranen, vernieuw mgn moed en leer mij het kruis te dragen en te dulden.

Zonder sterven niet ten leven,

Zonder lgden niet ter dood,

Als gij 't lgden wilt weerstreven

Brengt g' u in veef grooter nood.

Daarom moed gevat, mijne ziele! het hoofd omhoog, het kruis op de schouders en blijmoedig voorwaarts, zingende met heldere stem het bekende pelgrimslied:

Dit land, dat zal de rust niet zijn, 't Is vol van doodsohe schimmen, Ik zal uit deze rampwoestijn Dan vroolijk opwaarts klimmen.

'k Stap met mg'n kruis

Al zachtkens zoo naar-huis, . Naar onbewolkte kimmen.

Ik zal op Mesechs grondgebied

Niet eeuwigdurend wonen.

Daar zingt men den triomfzang niet

Op blijde hemeltonen, 'k Stap met mijn kruis Al zoetjens zoo naar huis,

'k Hijg naar den Troon der tronen.

Sluiten