Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is haar meer waard, dan alle vreugde en wereldsch genot. De liefde heeft haar zoo veroverd, dat ze voor het vlijmen der smart onvatbaar is. Zij zegt tot zich zelve, even als Mijn getrouwe Apostel Paulus gesproken heeft: „Ik ben verzekerd dat niets mij scheiden kan van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus."

Gij behoort Mij, gij zijt Mgn eigendom en Ik maak van u alles wat Ik wil en breng u daarheen, waarvoor Ik u bestemd heb.

De ziele spreekt:

Och lieve Heere! wanneer zal ik, evenals al Uw getrouwe beljjders uitroepen: ach Heere! ik ben de Uwe en Gij zijt de mijne! Wanneer zal ik onder smaad en smart mij in mijne verlossing verblijden kunnen en in Uwe onwankelbare liefde en trouw en in de zaligheid die Gij mij ha dit leven beloofd hebt? Wanneer zal ik in U, gekruiste Heiland, en Gij in mij leven? O mg'n Jezus! mijne liefde! wil mij lieven en in mij leven!

In den beginne was het "Woord, Dat "W oord bracht alles, alles voort, Door Hem werd 't al gesohapen. Gij zijt het einde en begin, Kom Heere! tot mij zondaar in, 'k Ben een van Uwe schapen. Gij, Heer'! Niets meer; Gij alleene, Zijt die 'k meene; In de nooden Komt mijn ziel tot U gevloden.

Gij zijt de grond der zaligheid, , Eer 's werelds grondslag was geleid

Ben ik in U verkoren. Geprezen zij des Vaders raad Dien Gij u welgevallen laat, Wanneer ik ben herboren. Trek Heer'! Nog meer, Door Uw banden Dat mijn handen Ondersohrijven: Trouw tot in den dood te blijven.

Gij, God en mensch! het eenig Al, Die is, Die was en wezen zal, Gij zult haast wederkomen; Kom haastig Heere! Amen kom! Vertoef niet Heere! Kom,,ai kom! Zoo roepen alle vromen. Baad! Kracht! Almacht! Groote Helper! Tranenstelper! Kom nu Heere! Dat is al wat ik begeere!

Sluiten