Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee koninkrijken.

De kruisdrager op den hemel weg heeft niet zelden alleraangenaamste overdenkingen, waaraan echter zeer smartelijke herinneringen zijn verbonden.

Zoo wordt hij nu en dan weder teruggeleid naar den hof van Eden, beziet dan het belangrijk kapitaal, dat hij bezeten heeft in zijn verbondshoofd Adam, maar ook, hoe hij dat alles vri[en moedwillig heeft verloren.

Hg let op de eerste oorzaak van den val, hoe die was buiten den mensch, maar hoe de duivel, de menschenmoorder van den beginne, onder 's Heeren toelating, in het Paradijs verscheen en door zgn listige handelingen de zonde in het hart van den mensch aanbracht.

Hij werpt de gedachte verre van zich, om de schuld op den duivel te werpen, maar neemt integendeel die geheel en al op zich, als zijnde toen in zulk een heerlijken staat, dat hij de verzoeking had kunnen wederstaan. Zoodat hij de uitvoering van het vonnis volkomen billijkt: „omdat gij dat gedaan Lebt zult gij den dood sterven."

Bij die overdenkingen staat hij stil bij dat onzalige wezen, dat eenmaal zich geplaatst zag in volmaakt heerlijken staat, in de onmiddellijke nabijheid van Hem, uit "Wien en door "Wien en tot Wien alle dingen zijn. nij overdenkt, hoe dat heerlgke schepsel, zijn beginsel verlaten heeft, en naar het rechtvaardig oordeel Gods voor eeuwig uit den Hemel verstooten werd naar zijn verblijfplaats in den helschen afgrond, terwijl het hem vergund werd tot een gezetten tgd de aarde te doorwandelen.

Hoe hij nu van die vergunning gebruik heeft gemaakt en nog gebruik blijft maken, zullen wij meer en meer kunnen opmerken, hoe meer dat zijne listen ons bekend worden.

Dit ellendige wezen nu heeft er velen mede verleid, die eveneens uit den zaligen Hemel werden uitgestooten, om als getrouwe knechten van hun helschen vorst alles aan te wenden wat mogelijk was, om Gods werk te verstoren en te verwoesten. En dat hun gefal menigvuldig is, vinden wij in de Schrift vermeld, waar ze als „legio", dat is een zeer groote menigte staan aangeteekend.

Sluiten