Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder; onmiddellijk in eigen persoon. Hij behoeft de onbekeerden niet eerst te verzoeken; hij heeft ze reeds in zijn strikken, en wel des te gewisser naarmate zij zijn bestaan loochenen. Bij dezen heeft hij niets meer te doen, dan hen in hun ongeloof te versterken, opdat zij de hun aangeboden genade verachten zouden en zich ontslaan van alle ernstige gedachten, die op de eeuwigheid betrekking hebben. Hij verwekt in 'tgroot tweedracht, krijg en oneenigheid en heeft het op onderdrukking gemunt van allen, die het smalle paadje bewandelen. Hij plaagt de menschen en kan in enkele gevallen ziel en lichaam geheel in zijne macht bekomen.

Na zijn val moest hij tot straf, met de hem onderdanige geesten, zgn woonstede, den Hemel verlaten en wordt nu met eeuwige banden der duisternis tot den grooten oordeelsdag bewaard. Zijne banden beteekenen zijn, in den hoogsten graad, onzaligen toestand, die bij niet kan ontkomen, terwijl daarmede zijn zich ver uitstrekkende heerschappij en zijn diepgaanden invloed niet hebben opgehouden. De Heere nu gebruikt hem tot Zijn werktuig, daarom bewaart Hij hem zoo lang. En daar nu de Satan een scherp oog heeft voor de nachtzijde der menscbelijke natuur, zoo kent hij de gevoeligste plaatsen waar hij ons kwetsen kan.

Zijn vernietiging heeft in onderscheidene trappen plaats Met de menschwording en het openlijk optreden van Christus werd de aanvang tot een beslissende overwinning over hem gemaakt. De zege werd voortgezet door het heilig lijden en sterven des Heeren, verder door Zijn verhooging en Zgn zitten aan des YaderB rechterhand. Nog wacht hem de laatste harteslag, wanneer hg bij de verschijning van Christus op de wolken, gebonden van zijn macht over de menschen beroofd en in den afgrond gestoten wordt.

Zoo lang dus zijn einde nog niet daar is, wordt hem nog een groote heerschappij vergund Dat is een recht dat hem toekomt, zoolang de Heere hem het vergunt. Dit recht heeft hij-bekomen in het Paradijs, want daar heeft zich het hoofd en alle diens nakomelingen vrijwillig onder zijn banier komen scharen en zgn alzoo zijn vrijwillige slaven geworden.

Terecht wordt hij dan ook een koning geheeten, omdat zijn heerschappij gaat over steden en volken. Zoo wordt dan ook zijn rijk een koninkrijk geheeten. Zoo als nu in ieder koninkrijk wetten, rechten en privilegiƫn zijn en wapenen tot bescherming en ver-

Sluiten