Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheden bewijzen, dat het waarheid in het binnenste en de duivel een leugenaar is.

Zijn de afgevallen engelen velen, is hun naam: „legio," legio zijn ook de pijlen. Zij worden aangelegd tegen de oprechtheid, tegen klein- en zwakgeloof, tegen gebrek aan geestelijken wasdom, tegen verdorvenheden, tegen droefheid over de zonden en tegen nog zoovele toestanden en in zoo vele omstandigheden, dat er geen einde aan te vjnden is. En och! die pijlen komen van buiten aan, meest op 't onverwachts, zij komen als gevlogen. En daarbij is het een eigenschap van die pijlen, dat ze diep indringen en het arme hart wonden. Zij zijn dan ook voor Gods kinderen onverdragelijk en zij zouden er gewis onder bezwjjken, indien er geen kracht van boven afdaalde, hetwelk hen doet staande blijven door een wonder van genade. Terecht dus noemt de groote apostel ze „pijlen" en wel „vurige pijlen", Efeze 6: 16, want ze ontsteken „een vuur dat in de hel bereid is," 1 Petr. 1:2, en dat ontsteken zij in dè ziel van hem of haar, die er door getroffen wordt. Ja, sommigen hebben zulk eene hitte van verdrukking bij zich, dat zo een vuur ontsteken van twist en hoogmoed, die het hart als doen branden van kommer en angst.

"Wie toch van Gods kinderen kent ze niet, of zal ze later leeren kennen, dagen van kruis en tegenspoed, waar het eene verdriet het andere volgt en hij der tegenheden zat zijnde, ondervindt dat zijne plage iederen morgen nieuw is.

En dan immers beproeft de vijand door allerlei middelen, om de ziel tot murmureering aan te zetten en haar te doen twisten tegen haren Maker, omtrent het deel haar toegevallen. Lang» dezen weg mist zij hare kraoht en sterkte in de verdrukking, die zij dan alleen bekomt, wanneer zij in stilheid en vertrouwen Gods doen leert goedkeuren. Hoe droevig voor de ziel. In plaats van het meeste bezorgd te zijn over haar gedrag onder en in het kruis, heeft zo dan slechts bekommernis over het kruis zelve en onvereenigd met Gods wil, is zij dan ook on vereenigd met het kruis, waardoor het eene gemor uit het andere voortvloeit en de vijand alzoo zijn doel bereikt.

Ia er vrede onder Gods volk, dan brengt de vijand den eenen of anderen mensch met een verdorven verstand in, om ketterijen en dwalingen in te voeren en daardoor het twistvuur aan te

Sluiten