Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn rechtvaardigheid om alle Zijne en mijne vijanden te vergelden en Zijne oneindige genade en barmhartigheid om mij op Zijne Goddelijke bescherming te kunnen verlaten.

Staren wij op Hem als den waarachtigen en rechtvaardigen mensch, waardoor ik op Hem zien mag als mijn oudsten Broeder, mijn Bloedvriend, mijn Losser, mijn Strafdrager, mijn Wetvervuller, door Wiens gehoorzaamheid ik voor den Vader gesteld word zonder vlek en rimpel, zoodat Hij met Zijn eigen mond tot mij zegt: „Ziet, gij zijt schoon, er is gansch geen gebrek aan u," o hoe begeerlijk is de mensch Jezus, ja deze is mijn Liefste, deze is mgn Vriend!

En dan Zijne namen, zij zijn als een uitgestorte olie, die het allerbegeerlijkste uitdrukken. En bovenal, de eenige Naam die onder den hemel gegeven is, waardoor de menschen moeten zalig worden. Die naam van vijf letters, die in mgn hart gegrifd is en die, al ware het dat men mgn lichaam tot asch zou verbranden, nochtans uit de vlammen als goud blinkende te voorschijn zoude komen. Jezus! mijn Jezus! mijn Zaligmaker! mgn Verlosser! Middelaar! Middelaar Gods en der menschen! Dierbare Jezus! begeerlijke Heiland!

Verheug, verheug u dan, mijn ziel!

Hoe treurt gij om uw lot? Sinds u die Naam in 't harte viel,

Is al uw vreugd bij God. Haast wordt uw schoonste hoop vervuld, Dat gij in Jezus' Naam ' Voor eeuwig mede juichen zult, In Jezus, Jezus' Naam.

Maar er is nog mèèr, nog veel mèèr, door geen tong te bespreken, door geen pen te beschrijven. Hij is de Christus, de Gezalfde. Van eeuwigheid gezalfd als Profeet, Priester en Koning, gezalfd met den Heiligen Geest en die zalve op Hem uitgegoten daalt van Zijn hoofd op al de leden en doortrekt den baard en den kleederzoom.

O, eeuwig wonder! ben ik een lid van dat gezegende lichaam! al behoor ik dan ook tot den' kleederzoom, zou ook ik deelen in die zalving? O! dan ook is op mij van toepassing: „gij hebt de zalving van den Heilige en weet *alle dingen." 1 Job. 2:20. Ja, die Geest getuigt met mijnen geest dat ik

Sluiten