Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wapenen, kleedingstukken en ammunitie in overvloed voorhanden is. Voorts kunnen wij er vinden een ruimen voorraad zalf en heelpleisters, alsmede de bagagewagen om geblesseerden of kranken te vervoeren.

Wij gaan voort den wandelaar naar Sion te beluisteren, als hij met zijn overpeinzingen voortgaat om het leger van Koning Jezus te beschouwen.

Het zijn niet vele edelen en machtigen , waar het leger van Koning Jezus uit bestaat. Zijn er enkelen uit de rijken van de wereld onder, dan zijn ze toch arm van geest. Zoo is het dan een arme hoop, die bij de wereld niet in tel is en bij den duivel nog veel minder, maar dan word ik tevens gewaar, dat zij sterk zijn ook, en dat geen duizenden van vijanden iets tegen hen vermogen, want een ontelbare schare van engelen is hen • tot een beschutting, die zijn rondom hen gelegerd, en daarbenevens hebben zij een zeer getrouwen Wachter, die niet slaapt noch sluimerj, namelijk de God van Abraham, Izaak en Jacob, I de sterke God, de El-Bethel.

Zoo bemerk ik, dat ze veel veiliger zijn, dan ze zelf wel weten, en als ze soms vreezen zooals de kleine David, dat hij nog den een of anderen tijd door de hand van Saul zou omkomen, zoo was bij nochtans zoo veilig als iemand wezen kon.

Het is een wonderlijk leger; dat volk is zoo schuchter en vreesachtig als do konijnen, zoo werkzaam als'de mieren, zoo ijverig als de bijen, zoo zachtzinnig als de schapen, zoo moedig als de jonge leeuwen en zoo vlug en vaardig als de hinden en klipgeiten. Nu eens zie ik ze in de laagte als de aardwormen, en dan weder zoo hoog als de bergen, en 'tis ook zoo: „De hooge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen." Ps. 104: 18.

Hoe zulke tegenstrijdige eigenschappen bij dat volk kunnen samengaan, zou zeker onbegrijpelijk zijn, indien wij de oorzaak niet hadden nagespeurd. In zichzelven zijn ze zwak, krachteloos, bekommerd en verlegen, maar de Koning is in het midden, eh zeker is het verwonderlijk hoe het gezicht op hun Veldoverste een plotselinge verandering te weeg brengt, hoe de zwakke dan zegt: „ik ben een held," hoe de vreesachtige moedig wordt als een jonge leeuw, hoe de verkleefde »an de aarde opvliegt met vleugelen gelijk de arenden.

Sluiten