Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het antwoord was: „het is wel niet te prijzen in mij, en ik ben er beschaamd over, dat ik zoovele blijken van des Konings trouw heb ondervonden en dat ik Hem nog zoo dikwijls wantrouw. Doch ik hoop u daar later wel eens meer van te vertellen. Nu roept mij de tijd op mijn post en moet ik het signaal laten blazen, dat het volk bijeenkomt. Wij hopen dus elkander weder te zien."

Toen verliet hij den ouden pelgrim, hem in zijne overpeinzingen achterlatende, en wij volgen hem in zijne beschouwingen.

Een land vloeiende van melk en honig, was den kinderen Israëls beloofd, en die het beloofd had, heeft altijd woord ge houden en nooit in een Zgner beloften gefaald. Doch, eer zij dat land beërfden, moesten zij de lange smartelijke woestijnreize maken. Zoo is het met al degenen die uit Egypte worden geleid en uit den dienst van Beëlzebul overgaan in die van den gezegenden Koning Jezus.

Deze allen wandelen hier beneden in de woestijn, ontvangen brood uit den hemel en water uit de steenrots. De Koning gaat met een wolkkolom des daags en een vuurkolom deö nachts aan de spitse. Hij sterkt hunne handen ten strijde en schoeit hen met de bereidwilligheid des Evangelies. Een enkele maal brengt hij ze in Elim onder de palmboomen en bij de waterfonteinen; leert, leidt, troost en regeert hen, zoodat zij loopen en niet moede worden, wandelen eh niet mat worden en hunne kleederen die Bierlijk zijn, worden niet verouderd en hunne schoenen verslijten niet. Hij staat voor allen in. Hg' is hun Heere, ze zijn Zijn eigendom. Hij heeft ze gekocht en de koopsom betaald. Het waren geen vergankelijke dingen, zilver en goud, waarmede Hij ze geëigend heeft, neen, het was Zijn bloed, dat Hij aan den kruispaal vloeien deed.

Doch in de- woestjjn is het land der ruste niet. Het is slechts •een doorreize naar het betere land. Hier ondervinden ze allen wat zeker dichter zegt:

Onrust ja, en leed kweekt de aarde, Wiss'ling is haar beste teelt. Pelgrim! zoek uw loon op reis niet, Dat eerst t' huis wordt uitgedeeld.

En hoe gedragen zich die wandelaars in de woestijn? Hun natuurlijke aard is ondankbaar, onopmerkzaam, onwillig, rebel-

Sluiten